Är fond­vägg helt ute?

Hej! Hur kän­ner vi med fond­vägg? Är det hopp­löst ute?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­RIA

Su­pertren­digt är det in­te – men fond­väg­gen är här för att stan­na! Nu är det mer po­pu­lärt att ta­pet­se­ra al­la fy­ra väg­gar­na i rum­met. Men väl­jer du en ­dra­ma­tiskt mönst­rad ta­pet el­ler en mo­dern va­ri­ant som imi­te­rar nå­got na­tur­ligt ma­te­ri­al så kan det lätt bli för myc­ket. Och vis­sa väg­gar pas­sar helt en­kelt per­fekt som fond­väg­gar och kan ge en här­lig käns­la till ett rum om de ta­pet­se­ras el­ler må­las!

LYC­KAD FOND­VÄGG. Här ger ta­pe­ten Ma­gic mar­b­le ur kol­lek­tio­nen Nostal­gic

från Mr Pers­wall ett ­spän­nan­de ut­tryck i den

lil­la ­hal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.