”Ljust trä och skinn mö­ter det ru­sti­ka”

Trä­ren hall­för­va­ring med tren­di­ga lä­der­de­tal­jer blev re­sul­ta­tet när Hillevi från Små­lands Skinn­ma­nu­fak­tur och Sa­ra från Form­bru­ket sam­ar­be­ta­de med Gra­nit.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Vad var tan­ken bakom er nya kol­lek­tion för Gra­nit?

– Vi tog ett hel­hets­grepp om hal­len som är det förs­ta och det sista man mö­ter i ett hem. Vi ska­pa­de ut­i­från rum­mets oli­ka be­hov som re­sul­te­ra­de i både stör­re och mind­re pro­duk­ter där det finns nå­got i fle­ra pris­klas­ser. Led­or­det var svensk till­verk­ning och vi vil­le att vårt lju­sa form­språk skul­le mö­ta Gra­nits li­te mer ro­bus­ta och in­dust­ri­el­la. Hant­verk­s­käns­la, trä och lä­der. Är ni med­ve­tet tren­di­ga?

– Form­mäs­sigt så på­ver­kas vi nog al­la omed­ve­tet av de tren­der som är star­ka. Vi har ett ge­nu­int in­tres­se för ma­te­ri­al och för bra rå­va­ror. Vi är trans­pa­ren­ta i vår till­verk­ning och lå­ter in­te tren­den sty­ra oss ut­an vill tän­ka lång­sik­tigt. Vil­ket ock­så har bli­vit en trend.

Vad är kol­lek­tio­nen gjord av?

– Al­la pro­duk­ter­na är gjor­da av re­na ma­te­ri­al, ask och ljust na­tur­gar­vat lä­der från Tärn­sjö gar­ve­ri.

Vad be­står kol­lek­tio­nen av?

– Den be­står av to­talt åt­ta pro­duk­ter. En bänk, sko-och hatt­hyl­la, två oli­ka lä­der­häng­a­re, s-krok och knopp­lis­ter med lä­derög­lor.

Var till­ver­kas allt?

– Allt till­ver­kas för hand i Små­land där vi själ­va bor och har vå­ra röt­ter. Hur skul­le ni an­vän­da er fa­vo­rit ur kol­lek­tio­nen?

Sa­ra: – Sko-och hatt­hyl­lan med lä­der­kro­kar. Det ska­par ord­ning och re­da i hal­len.

Hillevi: – Häng­a­re dubbel som så en­kelt går att va­ri­e­ra och ska­pa nytt på väg­gen. Häng upp en snygg på­se, väs­ka el­ler nå­got fint smyc­ke. Smart för­va­ring där pro­duk­ten på ett en­kelt sätt hö­jer rum­met.

Hur ser det ut hem­ma hos er?

– Varmt, per­son­ligt, myc­ket trä och klas­sis­ka möb­ler blan­dat med hand­ploc­ka­de fynd. Ro­li­ga väx­ter, lam­por och fi­na tav­lor.

HANT­VERK­S­KÄNS­LA. Gra­nit lan­se­rar en hall­kol­lek­tion i sam­ar­be­te med Hillevi från Små­lands Skinn­ma­nu­fak­tur och Sa­ra från Form­bru­ket. Pro­duk­ter­na finns i en be­grän­sad upp­la­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.