”Bad­rum­met är en kär vän”

Hem­ma hos Cissi Wal­lin blan­das nytt och gam­malt med myc­ket färg. – Jag är in­te en så­dan där som kö­per snitt­blom­mor och ska­par stil­le­ben ut­an jag vill att det ska kän­nas hem­trev­ligt, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nyfiken På - Av DA­NI­EL­LE DEASISMONT Foto IBL

Vad har du för stil?

– Jag skul­le be­skri­va den som en ski­tig shab­by chic. Min stil för­änd­ras li­te be­ro­en­de på var jag bor. Hu­set vi bor i nu är byggt på slu­tet av 1800-ta­let och då an­pas­sar jag min stil ef­ter det och tar till­va­ra på de gam­la de­tal­jer­na. Men det får in­te bli för lant­ligt! Då bry­ter vi av med nå­got in­dust­ri­ellt. Jag gil­lar kon­tras­ter.

Vad har du in­te hem­ma?

– Vi­ta väg­gar! Kanske finns det nå­gon vit vägg men ge­ne­rellt så ha­tar jag vitt. Det är kalt och ste­rilt. Grönt är ett åter­kom­man­de te­ma hem­ma hos oss, i var­dags­rum­met har vi mörk­grö­na väg­gar som bryts av med ce­ri­se­ro­sa de­tal­jer.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Verk­li­gen in­te! Men det är egent­li­gen först de se­nas­te fem åren som jag har kun­nat bry mig om in­red­ning, in­nan dess har jag bott i and­ra- el­ler tred­je­hand. Det känns lyx­igt när man kom­mer till den punk­ten i li­vet då man har råd och möj­lig­het att bry sig om in­red­ning. Jag och min man har väl­digt li­ka smak, det är verk­li­gen en för­del!

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Det är en bland­ning av jät­te­dyrt och jät­te­bil­ligt. Jag kö­per myc­ket på nä­tet men ock­så från döds­bon och lop­pi­sar.

Har du nå­got hem­ma­pro­jekt på gång?

– Vi har köpt gran­nens lä­gen­het och ska slå ihop vår lä­gen­het med den.

Vad är det vik­ti­gas­te i ett hem?

– Att det känns per­son­ligt, väl­kom­nan­de och le­van­de. Jag är in­te en så­dan där som kö­per snitt­blom­mor och ska­par stil­le­ben ut­an jag vill att det ska kän­nas hem­trev­ligt.

Vad in­spi­re­rar dig?

– Allt som är kre­a­tivt! Mu­sik, film, konst… Jag blir ock­så in­spi­re­rad av att kom­ma hem till and­ra män­ni­skor. Jag tyc­ker att vi är väl­digt bra på in­red­ning i Sve­ri­ge. Vi är ju hem­ma så myc­ket så hem­met kan in­te ba­ra va­ra en plats där man so­ver. Man mås­te kun­na lan­da.

Vad är det bäs­ta med ditt hem?

– Att vi har hit­tat en per­son­lig prä­gel. Jag och min man har väl­digt li­ka vi­sio­ner vil­ket gör det ro­li­ga­re att in­re­da till­sam­mans.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats i hem­met?

– Se­dan jag fick barn så har bad­rum­met bli­vit en kär vän. Där är ta­ket guld­må­lat och vi har hängt upp en kri­stall­kro­na. Bad­rum­met är det en­da stäl­let där man kan få smi­ta un­dan helt och hål­let så det är un­der­bart att hänga där, maxa golv­vär­men och okyn­nes­du­scha.

MIX­AR. Cissi Wal­lin blan­dar jätt­dyrt med jät­te­bil­ligt när hon in­re­der hem­met på Sö­der­malm i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.