”Jag hand­lar näs­tan all­tid i se­cond hand-bu­ti­ker. Det är så spän­nan­de och man vet ald­rig vad man hit­tar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

RE­DAN PÅ VIS­NING­EN av lä­gen­he­ten föll Ka­rin och Ola för de­tal­jer som den öpp­na plan­lös­ning­en med här­ligt ljusin­släpp och framför allt ve­ran­dan som även fun­ge­rar som köksin­gång. De såg framför sig hur det vän­ta­de bar­net skul­le kun­na vi­la ut­om­hus i den fris­ka luf­ten ut­an att be­hö­va krång­la med barn­vag­nen i trapp­hu­set. En lä­gen­het i mark­plan med egen ve­ran­da ger li­te grand en käns­la av eget hus jäm­fört med att bo många vå­ning­ar upp.

– Vi bod­de ti­di­ga­re ba­ra ett sten­kast bort, be­rät­tar Ka­rin. Men lä­gen­he­ten som ba­ra var en 1,5:a skul­le bli för trång när vårt förs­ta barn var på väg. Vi flyt­ta­de in i den nya lä­gen­he­ten vå­ren 2009, strax in­nan Al­vin föd­des.

Stan­dar­den i lä­gen­he­ten var från 1989 när hu­set bygg­des, och även om yt­skik­ten och kö­ket var okej så kän­des det än­då sli­tet och trå­kigt. Ka­rin och Ola vil­le ha en klas­sisk och tid­lös bas med ma­te­ri­al som var lät­ta att tyc­ka om, och som fun­ge­ra­de ihop med Karins många ret­ro­de­tal­jer.

– Vi val­de grå­la­se­ra­de ek­golv i he­la lä­gen­he­ten. Gol­vet fort­sät­ter upp på spark­soc­keln un­der köks­skå­pen, vil­ket vi tyc­ker blev jät­te­fint. Sam­ma gråska­la­val­de vi även på de sto­ra ka­kel­plat­tor­na som sat­tes över disk­bän­ken i kö­ket och på gol­vet i hal­len och vid köksin­gång­en, sä­ger­Ka­rin.

OLA AR­BE­TA­DE TI­DI­GA­RE som snic­ka­re och har där­för gjort myc­ket av re­no­ve­ring­en själv, vil­ket har un­der­lät­tat när pa­ret har dis­ku­te­rat fram nya idéer och skis­sat på nya kök­s­lös­ning­ar. Bad­rum­met har ock­så re­no­ve­rats ny­li­gen och även där val­des tid­lö­sa ma­te­ri­al som grå golv­klin­kers och vitt ka­kel.

TRÄRENT

1 Det vack­ra trä­skå­pet kom­mer­från Nor­dis­ka kom­pa­ni­et­och är form­gi­vet av Carl-Ax­el Ac­king.

PRYLHYLLA

2 Öp­pen för­va­ring på hyllor och kon­sol­ler är typ­sikt för 70-ta­let. Hyll­sy­ste­met från El­fa rym­mer fa­vo­rit­pry­lar som vac­kert pors­lin och här­li­ga­lek­sa­ker.

LOP­PIS­FYND

3 Ljuslyk­tor­na i fönst­ret är lop­pis­fynd som går i sam­ma färgska­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.