”Jag älskar att in­re­da med ty­ger och fär­ger”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Ola är ju kun­nig på att byg­ga och till­sam­mans kan vi för­verk­li­ga vå­ra idéer, sä­ger Ka­rin. Jag dri­ver på och han brom­sar mig när det be­hövs. En per­fekt kom­bo!

– När det gäl­ler bad­rum­met är tan­ken att även näs­ta äga­re ska kun­na gil­la det och in­te ri­va ut allt för att vi har satt ett ka­kel i nå­gon färg som blir omo­dern, fort­sät­ter Ka­rin. Vi är helt emot slit och släng­hy­ste­rin!

En an­nan tan­ke bakom de klas­sis­ka färg- och ma­ti­e­ri­al­va­len­är att Ka­rin kan dra på med färg och möns­ter på tex­tili­er, lam­por och pryd­nads­sa­ker. Sti­len är mo­dern och klas­sisk blan­dad med ret­ro och de­sign­klas­si­ker.

– Vik­ti­gast för mig när jag in­re­der är att det ska va­ra hem­trev­ligt och per­son­ligt, sä­ger Ka­rin. Men ock­så lätt­stä­dat med smart för­va­ring.

DE FÄRG­GLA­DA SITTPUFFARNA i var­dags­rum­met är en kom­bi­na­tion av ex­tra sitt­plat­ser och lek­saks­för­va­ring. Ka­rin har hit­tat gam­la sy­puf­far som hon klätt om med färg­star­ka ty­ger från 60- och 70-ta­let. Det gu­la ty­get på den ena sitt­puf­fen är form­gi­vet av den fins­ka tex­til­de­sig­nern Mar­jat­ta Metso­vaa­ra och till­ver­kat av det fins­ka tex­til­fö­re­ta­get Tam­pel­la i Tam­mer­fors.

– Ty­get he­ter ”Kuk­ka” som be­ty­der blom­ma och är ett av de vack­ras­te ty­ger­na jag vet, sä­ger Ka­rin. Det pry­der även den sto­ra tyg­tav­lan i hal­len vid köks­öpp­ning­en.

– Jag älskar att in­re­da med ty­ger och fär­ger, fort­sät­ter Ka­rin. På det sät­tet kan man ska­pa en röd tråd i hem­met med en färg man gil­lar som ut­gångs­punkt.

I kö­ket bör­ja­de det med att Ka­rin och Ola må­la­de en vägg och in­si­dan av köks­skå­pen gu­la. In­pi­ra­tio­nen var en

knall­gul plast­skål som Ka­rin tog med till färg­bu­ti­ken. Sam­ma gu­la färg åter­kom­mer nu i taklam­pan Bum­ling och föns­ter­lam­pan från Ikea. I var­dags­rum­met är det det petrol­blå skå­pet från Ikea och den vack­ra gar­din­läng­den av Jo­sef Frank från Svenskt tenn som fått sty­ra. De grö­na ljuslyk­tor­na i en char­mig bland­ning av lop­pis­fynd och från bland an­nat Mar­ka­ryd kom­plet­te­rar sti­len.

– Jag hand­lar näs­tan all­tid i se­cond hand-bu­ti­ker, be­rät­tar Ka­rin. Det är så spän­nan­de och man vet ald­rig vad man hit­tar. Ret­ro och de­sign­bu­ti­ken i Sund­by­berg och Svenskt tenn är fan­tas­tis­ka in­spi­ra­tions­käl­lor.

– MIN DRÖM är att flyt­ta till ett 50-tals­rad­hus som har be­va­ra­de ori­gi­nal­de­tal­jer, fort­sät­ter Ka­rin. En vac­ker trap­pa med en led­stång i nå­got vac­kert träslag och krom­de­tal­jer. Gär­na en träs­pal­je som lö­per i två plan. Snyg­ga glas­dör­rar. Snygg yt­ter­dörr och trapp­räc­ke i smi­de. Ja, du hör ju, jag vet pre­cis vad vi le­tar ef­ter.

Att Ka­rin är no­ga med de­tal­jer­na, och in­te ger upp när hon hit­tat ett rik­tigt fynd, är 50-tals­by­rån av björk i kö­ket ett ex­em­pel på. Ka­rin såg en bild på by­rån på Instagram hos en bu­tik i Ma­jor­na i Gö­te­borg och pax­a­de den di­rekt. Hen­nes bäs­ta kom­pis Ma­ria som bor i Gö­te­borg åk­te och häm­ta­de by­rån till­sam­mans med sin sam­bo in­nan nå­gon an­nan hann kö­pa den.

För en sam­la­re som Ka­rin är det en stor för­del att ha vän­ner med sam­ma in­tres­se sprid­da över lan­det, och som hjäl­per varand­ra fyn­da pry­lar.

KA­RIN HAR UN­DER åren sam­lat på sig myc­ket vac­kert pors­lin och and­ra kul in­red­nings­pry­lar, och ar­ran­ge­rat vack­ra stil­le­ben på fle­ra stäl­len i lä­gen­he­ten.

– Jag är li­te al­ler­gisk emot att pla­ce­ra fö­re­mål på rad med ex­akt li­ka av­stånd, för­kla­rar Ka­rin. Istäl­let tyc­ker jag om att gruppera fö­re­mål med oli­ka höjd och form så att det blir mer per­son­ligt och in­tres­sant!

4

FÄRG­GLATT

4 Ka­rin fyn­dar allt pors­lin på lop­pis­och i vin­tage- och an­tik­af­fä­rer.

5

VAC­KERT TYG

5 Den färgspra­kan­de tav­lan i hal­len är ett tyg som är form­gi­vet av den fins­ka tex­til­de­sig­nern­Mar­jat­ta Metso­vaa­ra och till­ver­kat av tex­til­fö­re­ta­get Tam­pel­la i Tam­mer­fors. Mönst­ret finns i oli­ka färg­ställ­ning­ar och är fyn­dat hos On­ni de­sign.

6

MÖNST­RAT

6 Duk­ning­en be­står av mat­tall­ri­kar­na Dai­sy från Ge­f­le pors­lins­fa­brik, as­siet­ter­na Ga­le­jan från Gustavs­berg och skå­lar­na Pyn­ta från Gustavs­berg. De små grö­na skå­lar­na Co­lo­ra kom­mer från Or­re­fors, och be­stic­ken Focus de Luxe kom­mer från Gen­se.

EGEN DE­SIGN

7 Säng­ga­veln har Ola till­ver­kat.­De hel­grö­na kud­dar­na­kom­mer från H&M. De grön­mönst­ra­de kud­dar­na har Ka­rin sytt av ty­get Arc col­lec­tion från Tam­pel­la. Kud­den med an­sik­tet har Ka­rin ock­så sytt av ett tyg form­gi­vet av Sven Fris­tedt.

STAP­LA­DE

8 Kul för­va­rings­lös­ning för al­la små­pry­lar som an­nars lig­ger fram­me och skrä­par.

GRÖNS­KA

9 Färg­mat­cha­de kru­kor i fönst­ret blir fi­na blick­fång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.