HÖGA PLAN­TOR BE­HÖ­VER STÖD

Leva & Bo - - Så & Odla -

To­mat­plan­tan trivs ex­tra bra om du täc­ker jor­den med halm el­ler gräs­klipp, då stan­nar fuk­ten och nä­ring lät­ta­re kvar i röt­ter­na. Om du in­te gör det är det en bra idé att till­fö­ra göd­sel någ­ra gång­er un­der som­ma­ren.

To­ma­ter, spe­ci­ellt hög­väx­an­de, trivs i växt­hus. Väd­ra or­dent­ligt så att det in­te blir för varmt!

To­ma­ter be­hö­ver för­gros in­om­hus för att hin­na sät­ta frukt och mog­na in­nan sä­song­en är slut. Bör­ja 8 till 10 vec­kor in­nan du räk­nar med att du kan sät­ta ut plantorna i växt­hus el­ler på fri­land.

De fles­ta to­ma­ter är hög­väx­an­de och blir un­ge­fär två me­ter långa. De be­hö­ver bin­das upp mot ett snö­re som du fäs­ter i ta­ket på växt­hu­set, el­ler mot bam­bukäp­par el­ler lik­nan­de.

I gren­vec­ken på to­mat­plan­tor­na ut­veck­las nya skott. Des­sa ska du ta bort, de stjäl ener­gi från plan­tan och gör den tät och bus­kig så att so­len in­te kom­mer åt fruk­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.