Ut­val­da ny­he­ter från in­red­nings­mäs­san

Lyx­ig in­red­ning med blan­ka me­tal­ler och sam­met, el­ler ge­nu­int med hant­verk­s­käns­la. Vårens in­red­ning på Formex­mäs­san i Stock­holm var kon­trastrik.

Leva & Bo - - Innehåll - Text & foto SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

FORMEX – NOR­DENS störs­ta mäs­sa för in­red­nings­de­sign på­gick ny­li­gen på Stock­holmsmäs­san. Här träf­fa­des folk från in­red­nings­bran­schen för att vi­sa upp el­ler kö­pa in vårens in­red­nings­ny­he­ter. Vårens upp­la­ga av in­red­nings­mäs­san var verk­li­gen kon­trastrik. Här fanns myc­ket färg, möns­ter och lyx­i­ga ma­te­ri­al som mar­mor och me­tal­ler. Till­sam­mans med sam­met, Art de­co- och 70-talsin­spi­re­ra­de de­tal­jer ska­pas en gla­mo­rös in­red­nings­stil.

Det fanns ock­så myc­ket av det hand­gjor­da och ge­nu­i­na. Det nor­dis­ka de­sig­nar­vet, med lju­sa fär­ger och ma­te­ri­al som trä och lä­der stod som en stark kon­trast. Här är håll­bar­het led­or­det.

EN STOR TREND som le­ver kvar är det in­dust­ri­el­la med me­tal­ler och tuf­fa pry­lar som häm­ta­de från verk­sta­den. De grå och blå fär­ger­na do­mi­ne­ra­de på mäs­san, of­tast med ro­sa el­ler gu­la ac­cen­ter. Tyd­ligt var även al­la möns­ter och att många in­rett med myc­ket väx­ter.

Men vill du va­ra su­pertren­dig 2016 ska du in­re­da per­son­ligt och färg­starkt med vär­me och ar­tis­tisk käns­lig­het. Köp nå­got nytt, hit­ta nå­got gam­malt, läg­ga till nå­got lå­nat, nå­got blått och nå­got fått.

32

NYA MÖNS­TER. Ti­na Nord­ström är ak­tu­ell med en egen tex­til­kol­lek­tion för Ekelund. NYTT FRÅN ERNST. Ernst Kir­ch­s­te­i­ger vi­sa­de fle­ra ny­he­ter på Formex. Här nya glas­va­ser med lä­der­snö­ren. PA­STELL­FÄR­GER. Per­nil­la Wahl­gren vi­sa­de sin nya pors­lins­se­rie Pic­ca­dil­ly från Sa­ga­form.

Pyn­ta väg­gen Mak­ramé är åter hett att in­re­da med. Vägg­pryd­nad, 610 kro­nor, House doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.