”Pors­li­net är både snyggt och prak­tiskt”

Mil­da pa­stel­ler och blom­man­de skå­lar blev re­sul­ta­tet när Per­nil­la Wahl­gren de­sig­na­de pors­lin. – Det var vik­tigt att den blev sta­pel­bar. Jag har själv enormt myc­ket pors­lin och käm­par med att få plats med allt i al­la skåp.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Be­rät­ta vad är det du har gjort?

– Jag har ve­lat gö­ra en se­rie med mju­ka for­mer ef­tersom jag själv in­te är så för­tjust i det kan­ti­ga och hår­da. Den ska ock­så va­ra an­vänd­bar och sta­pel­bar. Jag har själv enormt myc­ket pors­lin och käm­par med att få plats med allt i skå­pen.

Var­för ugns­fas­ta?

– Jag har själv myc­ket färg­gla­da och vack­ra tall­ri­kar som jag du­kar med, men när jag se­dan tilla­gar en la­sag­ne el­ler ba­kar en paj är det ugns­fas­ta pors­li­net jag har hem­ma en­kelt, vitt och trå­kigt, och det vil­le jag änd­ra på.

Vad in­går i se­ri­en?

– Sju oli­ka for­mer i tre oli­ka fär­ger som man kan mat­cha och mixa som man vill.

Är det du som valt fär­ger­na?

– Jag gil­lar li­te mil­da var­ma fär­ger som går att du­ka be­hag­ligt och snyggt med. Där­för val­de jag des­sa var­ma pa­stel­ler.

Fa­vo­rit­del?

– Jag gil­lar det sto­ra upp­lägg­nings­fa­tet som även kan an­vän­das som frukt­fat. Hur var det att sam­ar­be­ta med en form­gi­va­re?

– Jag älskar att va­ra kre­a­tiv och ska­pa, men jag ha­de in­te kun­nat gö­ra se­ri­en ut­an Ann- Ca­rin Wik­tors­son, som har full koll på att var­je del är an­vänd­bar i kö­ket. Det mås­te va­ra snyggt och prak­tiskt.

Hur ska man du­ka med Pic­ca­dil­ly?

– De små blom­mi­ga skå­lar­na är li­ka fi­na att ser­ve­ra en sop­pa i som att ser­ve­ra glass el­ler gö­ra en par­fait i ug­nen.

Vad har du på gång framö­ver?

– Jag spe­lar i mu­si­ka­len ”För­klä­det” på Gö­ta Le­jon fram till 19 mars. Jag fort­sät­ter­med min blogg och pod­den Wahl­gren & Wi­stam. En ny kok­bok kom­mer näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.