”Vi tyc­ker om att ha myc­ket gra­fis­ka tryck och ­möns­ter”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Jen­nie och Oscar vil­le ska­pa ett per­son­ligt och my­sigt bo­en­de.

– Vi har all­tid bott i se­kel­skif­te, så det var en ut­ma­ning att in­re­da en helt ny lä­gen­het. Vi älskar att allt känns nytt och fräscht och att allt fun­ge­rar. Vår gam­la se­kel­skif­teslä­gen­het var un­der­bar, men det krång­la­de of­ta med sa­ker.

Nu blan­dar pa­ret 50-tal med en ny­a­re, ljus och nor­disk stil.

– Vi tyc­ker om att ha myc­ket gra­fis­ka tryck och ­möns­ter, sä­ger Jen­nie.

Mat­plat­sen och bal­kong­en är fa­mil­jens fa­vo­rit­stäl­len, här um­gås de of­ta.

Från bal­kong­en har fa­mil­jen ut­sikt över in­ner­går­den och man anar Tur­ning tor­so bakom en bygg­nad.

JEN­NIE ÄR IN­TRES­SE­RAD av in­red­ning, pys­sel och barn­klä­der. In­spi­ra­tion hit­tar hon i in­red­nings­tid­ning­ar, på Instagram och på Et­sy. – Det finns hur myc­ket in­spi­ra­tion som helst att få där. Hon gil­lar när hem­met är or­ga­ni­se­rat, när det mesta är på plats och i ord­ning.

– Min fi­lo­so­fi är ”Less is mo­re”. Jag och Oscar ­kom­plet­te­rar varand­ra bra. Jag är mer pe­dant och han är mer slar­vig, så vi blir en bra mix.

Jen­nie hjäl­per gär­na vän­ner som är in­tres­se­ra­de av att or­ga­ni­se­ra hem­met. Hon vill in­te ha det som ett jobb, ut­an som en ro­lig grej, nå­got hon mår bra av.

– Jag läg­ger li­te tid var­je dag till att ploc­ka för att hål­la i ord­ning och jag är no­ga med att ha en städ­dag i vec­kan.

– En le­dig, reg­nig sön­dag tit­tar vi gär­na på tv-se­ri­er och ba­kar, vil­ket jag tyc­ker är så my­sigt.

9

10

SKRIVHÖRNA

11

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.