”Var­je dörr­hand­tag, krok och knopp har valts med om­sorg för att pas­sa in i den na­tio­nal­ro­man­tis­ka eran”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

UT­AN­FÖR DET GU­LA puts­hu­set i Jön­kö­ping, vid grin­dar­na som pryds av två ståt­li­ga tig­rar, känns det som om ti­den stått stil­la. In­nan San­na och Pel­le flyt­ta­de in för fem år se­dan ha­de hu­set ägts av en och sam­ma fa­milj i över hund­ra år och minst sagt fått åld­ras med stil. När det bygg­des 1909 av tid­nings­re­dak­tö­ren Carl Berg­ström blev hu­set sta­dens mest mo­der­na hem med elekt­ris­ka lam­por, central­vär­me och el från eget kraft­verk. Se­dan dess ha­de inga stör­re re­no­ve­ring­ar gjorts.

– Det var som en dröm att hit­ta nå­got som var så orört. Man har ba­ra un­der­hål­lit det som var här från bör­jan, vil­ket är helt unikt, sä­ger Pel­le.

– Grun­den var bra, ingen­ting var fukt­ska­dat förutom käl­la­ren. Den hac­ka­de jag upp på någ­ra vec­kor och se­dan kom gran­nar och vän­ner för att hjäl­pa till att fors­la bort allt. Al­la tog med en skott­kär­ra och så gril­la­de vi korv och drack öl, sä­ger Pel­le som är hant­ver­ka­re.

Till­sam­mans har de lagt ner tu­sen­tals tim­mar för att be­va­ra den gam­la käns­lan. En del mo­der­ni­se­ring­ar har gjorts, men pa­rets am­bi­tion är att be­va­ra och för­val­ta hu­set så myc­ket som möj­ligt. Var­je dörr­hand­tag, krok och knopp har valts med om­sorg för att pas­sa in i den na­tio­nal­ro­man­tis­ka era som var ti­digt 1900-tal.

NÄR HU­SET VAR till sa­lu 2011 väck­te den kre­a­ti­va bo­stads­an­non­sen stor upp­märk­sam­het. Sta­tis­ter ha­de hyrts in för att ge­stal­ta hur en fa­milj lev­de i hu­set ti­digt 1900-tal, och de to­na­de bil­der­na spreds i he­la lan­det. Egent­li­gen le­ta­de San­na och Pel­le ef­ter nå­got helt an­nat, ett mind­re hus med en li­ten träd­gårds­plätt och ett bra ga­rage. I stäl­let blev det 300 kvadrat­me­ter boy­ta med parktomt som har både å, damm och gäst­hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.