”Det är otro­ligt att se vil­ket ar­be­te som låg bakom en järn­spis el­ler ett propp­skåp”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– När vi var på vis­ning­en och hör­de and­ra spe­ku­lan­ter pra­ta om att ri­va ut och gö­ra om, då kän­de jag ba­ra nej! Det här fan­tas­tis­ka mås­te få le­va kvar! Det tog drygt ett år av hel­tids­ar­be­te att re­stau­re­ra hu­set. – Det är så otro­ligt häf­tigt att få gå in i den här hi­sto­ris­ka värl­den, och så är den vår! Att vi får va­ra en del av det här hu­sets histo­ria. Det är stort fak­tiskt, sä­ger Pel­le.

I HAL­LEN MÖTS man av hem­mets kanske vack­ras­te blick­fång – den sto­ra sväng­an­de trap­pan som le­der upp till sov­rum­men. Ne­der­vå­ning­en är ri­tad för um­gänge med stor mat­sal, her­rum och för­mak.

– Det är gans­ka myc­ket eng­elsk käns­la i det här hu­set. Dör­rar­na öpp­nas in­åt och vi har sto­ra säll­skaps­rum. Dess­utom finns det en be­tjänt­kloc­ka un­der mat­sals­bor­det, sä­ger Pel­le.

– Vi har mix­at ori­gi­nal­möb­ler med ny­a­re sa­ker, men käns­lan mås­te fort­fa­ran­de va­ra 1900-tal för att det ska pas­sa in. Vår stil har helt klart på­ver­kats av hu­set, men vi har all­tid tyckt att den­na pe­ri­od med ju­gend och na­tio­nal­ro­man­tik har va­rit vac­ker med si­na ski­ra, lång­drag­na lin­jer, sä­ger San­na.

Trots långa da­gar och myc­ket slit har pa­rets re­sa med hu­set va­rit både spän­nan­de och lust­fylld.

– Det är slå­en­de hur vack­ra sa­ker från den här ti­den är. Det är otro­ligt att se vil­ket ar­be­te som låg bakom en järn­spis el­ler ett propp­skåp. I dag ef­ter­strä­var man näs­tan att ha så få de­tal­jer som möj­ligt, men på den ti­den la­de man så myc­ket om­tan­ke på varen­da li­ten de­talj, sä­ger Pel­le.

Från ett 60-tals­hus till en vil­la från för­ra se­kel­skif­tet. Nu kän­ner pa­ret att de har hit­tat hem.

– Vi har flyt­tat gans­ka myc­ket ge­nom åren och he­la ti­den har vi drömt om och pla­ne­rat näs­ta hem och vad vi ska hit­ta på då. Nu har det släppt, nu har vi verk­li­gen hit­tat hem, sä­ger San­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.