Låt tvätt­stu­gan bli ditt dröm­rum

Leva & Bo - - Redaktören -

NÄR JAG SÅG det lil­la hu­set blev jag för­tjust di­rekt. I den blå mi­ni­vil­lan på 70 kvadrat skul­le he­la min fa­milj få plats ut­an pro­blem. Bar­nen kun­de de­la rum och att bad­rum­met låg i käl­la­ren spe­la­de ing­en roll. Kö­ket var li­te omo­dernt och ta­pe­ter­na all­de­les för färg­gla­da. Men tvätt­stu­gan ha­de allt! Den var enorm, ha­de lyx­i­ga ­ma­ski­ner, ar­bets­bänk och mas­sor av plats för för­va­ring. Det fanns smar­ta tvätt­li­nor som gick att dra ut när de skul­le an­vän­das. Golv­vär­me och föns­ter ut mot träd­går­den. Det per­fek­ta rum­met för en fa­milj med små­barn. När vi läm­na­de hu­set nå­got år se­na­re för ett li­te stör­re hus, ett re­no­ve­rings­ob­jekt, var det för­stås tvätt­stu­gan som jag vil­le re­no­ve­ra först! Snart är det nog dags igen, li­te ny för­va­ring be­hövs.

Låt din tvätt­stu­ga bli ditt nya dröm­rum. Bli in­spi­re­rad av fi­na tvätt­stu­gor, smar­ta lös­ning­ar och här­li­ga tvätt­kor­gar på si­dan 30.

Vill du in­re­da li­te mer gla­mo­röst är det var­dags­rum­met du ska läg­ga din kraft på. En ro­man­tisk mix med blått, ro­sa och blan­ka me­tal­ler känns både vår­fint och mo­dernt. Si­den och sam­met ger ex­tra glans till var­dags­rum­met på si­dan 14. Hit­ta di­na fa­vo­ri­ter till ditt hem. Vi bju­der på här­li­ga re­cept på lång­kok och en hel meny till h­elg­brun­chen.

Dess­utom får du my­si­ga ­dröm­hem och tips på hur du fix­ar enk­la och vack­ra stil­le­ben.

Trev­lig läs­ning!

”Si­den och sam­met ger ex­tra glans till var­dags­rum­met”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.