”Det är vårkris­pi­ga fär­ger och kur­bits”

Koc­ken Ti­na Nord­ström har sam­ar­be­tat med Ekelund och ta­git fram en egen tex­til­kol­lek­tion. – Det an­das svenskt, tra­di­tio­nellt hant­verk, sä­ger Ti­na.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Din tex­til­kol­lek­tion känns väl­digt svensk i färg och möns­ter­val. Be­rät­ta!

– Vad ro­ligt att du sä­ger det­ta, det var en vik­tig punkt i vårt ar­be­te att det skul­le an­das svenskt, tra­di­tio­nellt hant­verk fast i mo­dern tapp­ning.

Var kom­mer mönst­ren ifrån?

– Duk­ti­ga Lin­da Svens­son Ede­vint är de­sig­ner bakom he­la kol­lek­tio­nen. Allt bör­ja­de hem­ma hos mig i mitt bull­ri­ga och rö­ri­ga kök. Det kän­des vik­tigt att vi­sa li­te vem jag är, och i mitt fall speg­lar det sig i kö­ket. En del av kol­lek­tio­nen är kur­bits el­ler bloms­terde­ko­ra­tion, det kom­mer från min gam­la blå pep­par­kvarn som har det­ta möns­ter på ma­gen.

Be­rät­ta om den blå pep­par­kvar­nen!

– Den kom­mer från min far­mor som fått den från sin mor för många her­rans år se­dan. Den fun­kar nog ba­ra på grund av all köks-kär­lek den får från mig, för den är jät­te­gam­mal.

Har du valt fär­ger­na?

– Det var svårt att väl­ja fak­tiskt, det tog tid. Det blev vårkris­pigt.

Vad in­går i kol­lek­tio­nen?

– Hand­du­kar, disk­du­kar, du­kar, plä­dar, kud­dar och mat­tor. Hur var det att sam­ar­be­ta med en de­sig­ner?

– Vi gil­la­de varand­ra rätt snabbt och jag bom­bar­de­ra­de hen­ne med mejl. Jag vill ha skrynk­li­ga du­kar med myc­ket möns­ter så att in­te fläc­kar­na syns. Lin­da är ly­hörd och väl­digt duk­tig på att tol­ka in.

Vad är du mest nöjd med?

– Att allt blev så fint men ock­så hur jag och Ekelunds med Lin­da flä­ta­des sam­man. Jag bjöd in till en fru­kost med skrynk­li­ga obors­ta­de du­kar. Pra­ta­de var­dag och prak­tiskt tänk. Jag gick all in.

Hur/när ska man an­vän­da dem?

– Mån­dag till fre­dag. En duk som kos­tar li­te ex­tra ska an­vän­das. Jag är käns­lig för hårt ljud och att sät­ta ner en tall­rik på ett bord med duk är som mjuk ko­la för öro­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.