”Vi vil­le ha en mo­dern käns­la, ut­an att gö­ra in­trång på den gam­la sti­len i lä­gen­he­ten”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LOP­PIS, LOP­PIS OCH lop­pis. Maiju är en he­ja­re på att gö­ra fynd. Många av möb­ler­na i fa­mil­jens lä­gen­het i Va­sa i Fin­land har hon hit­tat på lop­pi­sar i hemsta­den och i Pa­ris, Ams­ter­dam och Kö­pen­hamn. – Jag be­sö­ker lop­pi­sar­na i trak­ten re­gel­bun­det ef­tersom jag har märkt att ju of­ta­re man går dit och le­tar, desto stör­re chans har man att hit­ta nå­got.

Men även på and­ra, mer ovän­ta­de stäl­len har hon upp­täckt att det går att gö­ra fynd.

– Un­der fle­ra må­na­der spa­na­de jag ef­ter en Ber­to­i­a­stol på lop­pis ut­an att hit­ta nå­got som ens lik­nan­de den. Men en dag så var jag på mor­mors vind och skul­le häm­ta en grej, och där framför mig stod helt plöts­ligt en! be­rät­tar Maiju.

– Jag trod­de knappt mi­na ögon. Min fa­vo­rit­stol ha­de fun­nits på mor­mors vind i al­la år. Strax ef­ter det hit­ta­de jag även Tho­net-sto­lar på lop­pis. De var i be­dröv­ligt skick, men ef­ter många tim­mars ar­be­te är de som nya.

DET ÄR IN­TE ba­ra på lop­pi­sar och vin­dar som Maiju fyn­dar ut­an hon hit­tar en hel del fi­na möb­ler via oli­ka lop­pis­grup­per på Fa­ce­book, och det var ock­så på fa­ce­book som hon hit­ta­de fa­mil­jens lä­gen­het.

– Jag skrev i ett in­lägg att vi vil­le kö­pa en fy­ra i ett gam­malt hus. Fle­ra av mi­na vän­ner såg det och tip­sa­de mig om att de pre­cis ha­de sett en an­nons på Fa­ce­book om en så­dan.

Maiju tog kon­takt di­rekt och fa­mil­jen fick kom­ma och titta.

– Vi föll pla­dask och skrev på kon­trak­tet di­rekt,

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.