”Jag in­spi­re­ras, men vill in­te kö­pa en stil rätt av ut­an fyn­dar äld­re sa­ker och möb­ler och mix­ar dem med ny­a­re de­sign”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

dessvär­re dröj­de det sex må­na­der in­nan vi fick till­trä­de, men det var värt att vän­ta på, sä­ger Maiju.

Lä­gen­he­ten var i bra skick, men Maiju och Jan­ne vil­le sät­ta sin egen prä­gel och al­la väg­gar må­la­des om. Gol­ven ströks med vit färg och bad­rum­met re­no­ve­ra­des av hant­ver­ka­re. Se­dan var det kö­kets tur att frä­schas upp.

– Jag har en vän som är in­red­nings­de­sig­ner och hon har hjälpt oss med köks­pla­ne­ring­en. Vi vil­le ha en mo­dern käns­la, ut­an att gö­ra in­trång på den gam­la sti­len i lä­gen­he­ten.

IDÉN TILL HUR kö­ket skul­le se ut fick de när de hit­ta­de ett gam­mal över­skåp från 40–50-ta­let på lop­pis.

– Min kom­pis för­stod vå­ra tan­kar, och hon lyc­ka­des få ihop det gam­la med det nya. Ved­spi­sen kun­de va­ra kvar och det gam­la över­skå­pet kom­plet­te­ra­des med skåp från Epoq och mäs­sings­hand­tag från Su­per­front.

Vitt och svart står för grun­den i pa­rets stil­re­na hem. De fles­ta rum är vit­må­la­de, men var­dags­rum­met och kö­ket har en mörk fond­vägg. In­red­ning­en be­står av re­na trämöb­ler, de­sign­klas­si­ker, de­tal­jer i mäs­sing och grö­na väx­ter som ska­par vär­me.

– Jag vill in­re­da med sa­ker jag tyc­ker om och in­te ef­ter vad al­la and­ra har. Det är in­te helt lätt när man lä­ser bloggar och in­stagram­kon­ton. Jag in­spi­re­ras, men vill in­te kö­pa en stil rätt av ut­an fyn­dar äld­re sa­ker och möb­ler och mix­ar dem med ny­a­re de­sign. Hem­met är i stän­dig för­änd­ring, men nu finns ba­sen där. – Att för­änd­ra och re­no­ve­ra är väl­digt ro­ligt. Det är en livs­stil för mig, sä­ger Maiju.

GAM­MALT SKÅP

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.