”Med var sak på sin plats spar du tid”

Pau­li­na Dra­gan­ja är proffs på för­va­ring och tip­sar si­na föl­ja­re på blog­gen För­va­ringsdrott­ning­en. Nu har hon gett ut en bok om hur man för­va­rar smart. – Bra för­va­ring är bra för mil­jön, plån­bo­ken och gör dig mind­re ir­ri­te­rad, sä­ger Pau­li­na.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Hur blev du en ”för­va­ringsdrott­ning”?

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av för­va­ring, mest av ef­fek­ti­vi­tets­skäl. Jag ha­tar att le­ta ef­ter sa­ker! När var sak har sin plats spa­rar du en mas­sa tid och det gil­lar jag. Jag tyc­ker ock­så om att kom­ma på fyn­di­ga lös­ning­ar. Jag star­ta­de blog­gen För­va­ringsdrott­ning­en för att de­la med mig av mi­na tips. Hur or­ga­ni­se­rar man sitt hem på bäs­ta sätt?

– Gör en plan. På blog­gen har jag en ut­ma­ning där man or­ga­ni­se­rar­en plats i hem­met i vec­kan. Gör en pri­o­ri­te­rings­lis­ta, stäm av lis­tan med din part­ner och bar­nen och gör en ge­men­sam lis­ta. Bo­ka in i ka­len­dern och gör det till­sam­mans! Vil­ket rum är det vik­ti­gast att ha ord­ning i?

– Al­la! Fram­förallt hal­len, kö­ket och gar­de­ro­ben.

Var­för ska man ha ord­ning?

– Det spa­rar tid och peng­ar! En undersökning vi­sar att 50 pro­cent av oss svens­kar kö­per sa­ker som vi vet att vi har hem­ma, men vi vet in­te var. Det gäl­ler klä­der ock­så. Matsvin­net ökar om man in­te har koll i kyl­skåpet. Bra för­va­ring är bra för mil­jön, plån­bo­ken och mins­kar ir­ri­ta­tion!

Ditt bäs­ta tips för hal­len?

– Det för­vå­nar mig att så många in­te har kor­gar på sin hatt­hyl­la ut­an lå­ter sa­ker och klä­der ram­la ige­nom där. Ord­na hatt­hyl­lan med kor­gar så får du t mer plats. Hur gör man när man le­ver med en slar­vig per­son?

– Dis­ku­te­ra i lugn och ro. Vi har fa­mil­je­råd där man kan för­kla­ra att om du in­te hål­ler ord­ning så tar det läng­re tid för oss and­ra. ”Läg­ger du in­te bar­nens van­tar i lå­dan så får jag le­ta ef­ter dem näs­ta mor­gon.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.