”Gol­ven är i be­tong och kö­ket har en plats­byggd sof­fa av råspont.”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

må­na­der till på sig för att se hur byg­get fortskred in­nan hon var li­ka över­ty­gad som Ro­bin. Egent­li­gen var det ba­ra ska­let av hu­set som spa­ra­des, med väg­gar och bjäl­kar. Den ena ga­veln var i trä, den revs och i stäl­let mu­ra­des en vägg upp, för att få ett en­het­ligt ut­se­en­de. Grun­den gräv­des ur och man stod i jor­den och tit­ta­de upp i him­len. I prin­cip så har ett nytt hus byggts upp in­ne i det gam­la.

– Ef­ter­hand kän­de jag ba­ra att jag mås­te bo här. Vi ha­de all­de­les pre­cis fått vårt and­ra barn, och läng­tan ef­ter att få bo på lan­det med egen träd­gård och in­te en mas­sa tra­fik pre­cis ut­an för hu­set blev till slut av­gö­ran­de för oss bå­da. Tre år in i re­no­ve­ring­en sål­de vi vårt hus. Det gick for­ta­re än vad vi ha­de trott och vi fick flyt­ta in till svär­för­äld­rar­na, där bod­de vi i sex må­na­der. Jag har ri­tat he­la rums­pla­ne­ring­en, varen­da de­talj, ta­git var­je be­slut om re­no­ve­ring­en.

RO­BIN SÄ­GER ATT han älskar kre­a­ti­vi­te­ten som föds ur bygg­na­dens be­gräns­ning­ar och som gör att han mås­te kom­ma på an­norlun­da lös­ning­ar.

I dag har fa­mil­jen hun­nit bo i hu­set i drygt två år och stortrivs. De­ras hem är per­son­ligt och ge­nom­tänkt. Ned­re plan har öp­pen plan­lös­ning med rums­käns­la. Mitt i hu­set är eldsta­den pla­ce­rad med ge­nom­gå­en­de glas­luc­ka så att fa­mil­jen kan se el­den från både kök och var­dags­rum. Eldsta­den är in­te­gre­rad i trap­pan upp till över­vå­ning­en. Ut­form­ning­en är ele­gant och smart, då eldsta­den vär­mer upp trapp­ste­gen så att de är var­ma och skö­na. Dess­utom vär­mer eldsta­den upp he­la hu­set.

– Jag fick verk­li­gen tän­ka till när jag skul­le ut­for­ma trap­pan, som både skul­le rym­ma eldstad, tek­nik­för­va­ring och in­byggd tv. Det blev många sam­tal till so­ta­ren un­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.