”Jag fick verk­li­gen tän­ka till när jag skul­le ut­for­ma trap­pan”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ar­be­tets gång. För att un­der­lät­ta brand­skydds­frå­gan val­de jag att mu­ra upp trap­pan. Nå­got som var klu­rigt att lö­sa var även skor­ste­nen då den in­te kun­de gå rätt upp ge­nom hu­set, då den i så fall skul­le ham­na mitt i trap­pan. Ef­ter många sam­tal och en tids klu­ran­de kom jag un­der­fund med att man kun­de an­vän­da två skor­ste­nar och en sot­nings­luc­ka. Till slut blev eldsta­den och skor­sten god­känd, och jag kun­de pus­ta ut, sä­ger Ro­bin.

GOL­VEN ÄR I be­tong och kö­ket har fått en plats­byggd sof­fa byggd av råspont. Kö­ket har fått en rym­lig köksö som är 120 cen­ti­me­ter djup, som rym­mer både ga­sol­spis, sitt­del och en in­byggd bar som his­sas upp med ett knapp­tryck.­Här kan gäs­ter­na sit­ta och ta en drink me­dan Ro­bin la­gar mat.

Bad­rum­met är rym­ligt med både to­a­lett, dusch och ett stort ovalt bad­kar.

– Jag vil­le gö­ra ett an­norlun­da bad­rum. Jag är in­te för­tjust i fär­di­ga lös­ning­ar. Jag köp­te en skänk på Bloc­ket och må­la­de den svart. Det blev bil­li­ga­re att gö­ra en egen kom­plett kom­mod­lös­ning än vad det skul­le bli att kö­pa Ike­as mot­sva­rig­het. Det blir väl­digt ste­rilt om man kaklar upp ett stort bad­rum, så jag kak­la­de en­dast dusch­hör­nan. Res­te­ran­de väg­gar må­la­de jag och över bad­ka­ret lät jag en platt­sät­ta­re sät­ta upp ka­kel­plat­tor i form av ett col­lage, det blev väl­digt lyc­kat och ger all­tid spän­nan­de sam­tal med de som kom­mer och häl­sar på oss för förs­ta gång­en sä­ger Ro­bin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.