”Jag kö­per sa­ker jag gil­lar och om de är nya el­ler gam­la är in­te så vik­tigt, jag blan­dar gär­na hejvilt”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

MA­RIA ÄR EN kre­a­tiv per­son som älskar att hit­ta på lös­ning­ar på in­red­nings- och för­va­rings­pro­blem. Med ett jobb som in­red­nings­de­sig­ner på Ikea är det kanske in­te så kons­tigt att Ma­ria har fix­at och spe­ci­al­sytt sin lä­gen­het till att pas­sa hen­nes var­dags­liv per­fekt. Dess­utom älskar hon små­pry­lar.

– En­ligt en flytt­gub­be ha­de jag opro­por­tio­ner­ligt många flytt­lå­dor jäm­fört med möb­ler när jag flyt­ta­de in, det sä­ger en del om hur myc­ket små­sa­ker jag har och hur vik­tig det är med rätt för­va­ring för oli­ka funk­tio­ner, skrat­tar Ma­ria.

HEN­NES PA­ROLL ÄR en­kel men be­stämd, ”Det mås­te fun­ge­ra i var­da­gen an­nars åker det ut!” Det gäl­ler stör­re möb­ler så­väl som mind­re pry­lar. Får de in­te plats el­ler pas­sar de in­te in har de ing­en plats här hem­ma.

– För mig går funk­tio­nen fö­re det vi­su­el­la. Fun­ge­rar det in­te i mitt var­dag­li­ga liv fun­ge­rar det in­te för mig helt en­kelt. Jag för­sö­ker he­la ti­den maxa för­va­ring­en och för­bätt­ra den. Sär­skilt nu när jag bor på li­te mind­re yta, men med myc­ket klä­der och pry­lar”, sä­ger Ma­ria.

Trots att hon har öga för funk­tion i in­red­ning­en med sig ifrån job­bet har Ma­ria även en stor dos kär­lek till äld­re möb­ler och sa­ker som hon gär­na hit­tar på lop­pis. Även de möb­ler som kanske in­te ut­strå­lar smart för­va­ring men har rätt sorts charm får gär­na flyt­ta in i lä­gen­he­ten. Kne­pet för att få plats med dem är att för­sö­ka an­vän­da he­la tak­höj­den i lä­gen­he­ten samt ut­nytt­ja de trånga ut­rym­men som finns. Då är det desto enkla­re att pla­ce­ra en se­kel­skif­tes­sof­fa i var­dags­rum­met.

ATT BE­SKRI­VA SIN in­red­nings­stil tyc­ker hon är svårt.

– Jag sä­ger all­tid att jag in­te har nå­gon spe­ci­ell stil, jag har min egen stil. Jag kö­per sa­ker jag gil­lar och om de är nya el­ler gam­la är in­te så vik­tigt, jag blan­dar gär­na hejvilt! Men på nå­got sätt pas­sar sa­ker­na ihop, som om jag omed­ve­tet väl­jer ut­i­från en omed­ve­ten mall. Det hand­lar egent­li­gen om att jag fal­ler för vis­sa fär­ger, men även for­mer. Många av mi­na sa­ker har ock­så ett sen­ti­men­talt­vär­de mer än ett este­tiskt och får stan­na kvar på grund av det, sä­ger Ma­ria och be­rät­tar om hur lyck­lig hon var när hon fann sin mor­fars mam­mas gam­la tv på vin­den hos mor­far.

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.