Ca­rin da Sil­va in­re­der med färg och blom­mor

Leva & Bo - - Innehåll -

Hur skul­le du be­skri­va din stil?

– Jag har en gans­ka mo­dern stil med per­son­li­ga in­slag. Vi har myc­ket mar­mor­och mäs­sing just nu så jag tror att vi ska för­sö­ka få in mer färg i form av kud­dar, plä­dar och blom­mor. Man kan ald­rig få för många färg­klic­kar! Jag tyc­ker väl­digt myc­ket om tur­kost och grönt. Om jag ha­de fått be­stäm­ma själv ha­de he­la lä­gen­he­ten va­rit li­la.

Har du all­tid haft sam­ma stil?

– Nej, ab­so­lut in­te! Vi bod­de i en se­kel­skif­teslä­gen­het för­ut och då ha­de vi in­te alls så mo­dernt som vi har nu.

Var kö­per du helst in­red­ning?

– Jag blan­dar myc­ket. I barn­rum­met har vi myc­ket Ikea men det för­sö­ker vi und­vi­ka i de övri­ga rum­men. Där är det myc­ket från Bo­lia, Sweef och li­te mind­re webb­s­hop­par. Det ro­li­gas­te med flyt­ten var att bör­ja om från bör­jan. Vi be­höll ba­ra vår sof­fa, se­dan skul­le allt an­nat kö­pas. Jät­te­kul men ock­så svårt då man är tvung­en att ta det li­te lugnt och tän­ka ef­ter, så att det går en röd tråd ge­nom al­la rum.

Vil­ken är din fa­vo­rit­pryl i hem­met?

– Jag älskar min vas från Klong som jag fick i 30-års­pre­sent. I den står det all­tid färs­ka blom­mor. Vil­ken in­red­ningstrend har du trött­nat på?

– Jag är trött på den ma­roc­kans­ka tren­den som har va­rit ett tag nu.

Vad in­spi­re­ras du av?

– Jag tit­tar myc­ket på Instagram och i in­red­nings­tid­ning­ar, men för­sö­ker även gå på vad jag själv tyc­ker om och in­te ba­ra vad som är rätt just nu.

Vad är vik­ti­gast i ett hem?

– Att det är per­son­ligt! Hem­met ska in­te se ut som om det är ta­get från en tid­ning. Vad är bäst med om­rå­det du bor i?

– Att det lig­ger så nä­ra vatt­net. Det är ba­ra att gå ner och ta ett kvälls­dopp om man vill el­ler gå en pro­me­nad på de fi­na bryg­gor­na.

Har du nå­gon fa­vo­rit­plats hem­ma?

– Jag älskar vår säng, den är så jäk­la skön! Jag älskar att so­va.

Vil­ken lyx un­nar du dig till hem­met?

– Jag kan tyc­ka att små sa­ker kan va­ra väl­digt lyx­i­ga, som att all­tid ha färs­ka blom­mor el­ler fi­na doft­ljus hem­ma. Jag tyc­ker doft­ljus från Ed­blads är ljuv­li­ga, spe­ci­ellt man­go­dof­ten. När det gäl­ler blom­mor tyc­ker jag om när det ser li­te vilt ut och in­te är så or­ga­ni­se­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.