27 ny­he­ter från mö­bel­mäs­san

Pin­ni­ga ben, art de­co och hant­verk­s­käns­la var någ­ra tren­der på Stock­holm fur­ni­tu­re & light fair. Här är 27 he­ta ny­he­ter från mö­bel­mäs­san!

Leva & Bo - - Innehåll - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

STOCK­HOLM FUR­NI­TU­RE & LIGHT FAIR är värl­dens störs­ta mö­tes­plats för skan­di­na­visk mö­bel- och ljus­de­sign. Vad som vi­sas här ger all­tid en tyd­lig sig­nal om tren­der­na för möb­ler och be­lys­ning. Ni har sä­kert hört ett tag nu att de vi­ta hem­men är ute och vi ska fros­sa i jord­to­ner, skogs­grönt och havs­blått när vi in­re­der. El­ler möjligen väl­ja en mil­da­re färgska­la med le­jon­gult och bei­ge som är snyggt för ett hem i na­tur­stil.

De tren­di­gas­te ma­te­ri­al­va­len är de är­li­ga och na­tur­li­ga med käns­la. Trä, lä­der, sten och me­tal­ler är lyx­igt att in­re­da med!

NÅ­GON­STANS I DE­BAT­TEN om att plas­ter för­gif­tar ha­ven och kanske gör oss al­ler­gis­ka och ste­ri­la för­svann fa­sci­na­tio­nen över det ma­te­ri­a­let. Nu vill vi ha äk­ta va­ra som ock­så hål­ler över tid.

Trä­re­na möb­ler ger in­spi­ra­tion till re­na, enk­la for­mer och dess­utom ska­par trä käns­lan avatt man tro­ligt­vis gjort ett kli­mats­mart val. Trä är hett och de lju­sa träsla­gen som ask och björk är po­pu­lä­rast.

En an­nan tyd­lig trend är att form­gi­va­re in­spi­re­ras av hant­verk. Den­na trend syns tyd­li­gast i de­tal­jer. På mö­bel­mäs­san hit­tas fle­ra sto­lar vars ryg­gar har for­men av flä­tat. Små de­tal­jer av lä­der är ock­så po­pu­lärt.

När det gäl­ler be­lys­ning är in­du­stritren­den fort­fa­ran­de störst. Ro­bus­ta, of­ta matt­svar­ta lam­por av me­tall med de­tal­jer häm­ta­de från verk­stan gäl­ler. Ställ in lju­set med en ving­mut­ter!

Det si­as om att 70-tals­fär­gen brunt ska kom­ma t­ill­ba­ka. Vägg­pa­ne­ler och bru­na, stormönst­ra­de ta­pe­ter vän­tas bli po­pu­lärt igen. På årets mö­bel­mäs­sa hit­ta­des det bru­na mest på lä­der­sof­for, men det syn­tes även sig­na­ler om att 70-ta­lets in­red­ning är på väg tillbaka. Se­naps­gu­la kud­dar och grön sam­met är re­dan po­pu­lä­ra de­sign­val och stål­rörsmöb­ler­na är tillbaka på bred front.

Fi­na de­tal­jer In­du­stri­loo­ken är ­fort­fa­ran­de ett hett lamp­mo­de. Här ­lam­pan Bolb från Konst­hant­verk med ving­mut­ter som tuff de­talj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.