”Man mås­te öva sig på färg helt en­kelt”

Vå­ga väl­ja färg, släpp loss din kre­a­ti­vi­tet, åter­an­vänd och ditt hem kom­mer att speg­la vem du är. Dess­utom är det bra för mil­jön. Den po­pu­lä­ra form­gi­va­ren Ca­mil­la Lundstens nya bok hjäl­per svens­kar­na till ett mer per­son­ligt hem.

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Be­rät­ta om din nya bok?

– Boken har vux­it fram un­der cir­ka fy­ra år, pa­ral­lellt med and­ra pro­jekt. Tan­ken är att in­spi­re­ra till att an­vän­da mer färg hem­ma, att väc­ka kre­a­ti­vi­te­ten och vid­ga vy­er­na för vad man kan gö­ra själv, in­spi­re­ra till åter­bruk och att vi­sa hur man ska gå till­vä­ga. Svens­kar är ju in­te pre­cis kän­da för att ta ut sväng­ar­na med färg?

– Hi­sto­risk sett finns det myc­ket färg, med kur­bits, fa­lurött, ock­ra och al­la färg­star­ka folk­dräk­ter.

Var­för är det vik­tigt med färg?

– Fär­ger ska­par ener­gi och oli­ka sin­nes­upp­le­vel­ser.

Var hit­tar du in­spi­ra­tion till di­na möns­ter?

– Na­tu­ren är en stor in­spi­ra­tions­käl­la, som vår re­sa till Sar­di­ni­en som fick mig att ska­pa ett bläck­fisk­möns­ter. Mö­ten med män­ni­skor är ock­så vik­tigt och så lyss­nar jag myc­ket på ve­ten­skaps­ra­dio och pod­dar. Vad ska man gö­ra om man är li­te ”rädd” för färg?

– Man ska pro­va sig fram. Köp ett par prov­bur­kar och må­la upp. Ett tips är att bör­ja med hal­len. Där kan man blå­sa på, det är ett rum som ger ett starkt in­tryck men som man in­te stan­nar kvar i.

– Ett an­nat tips är att man kan gö­ra en mood­board, man sam­lar på sig klipp och bil­der på det man gil­lar och får en käns­la för vad man vill ha. Det finns många fi­na sti­lar men man kan in­te ha allt. Vad ska man tän­ka på när man kom­bi­ne­rar fär­ger och ma­te­ri­al?

– Lju­set gör att fär­ger upp­levs oli­ka, ett rum mot norr har kallt ljus och kan be­hö­va var­ma fär­ger för att le­va upp. Det är ock­så oli­ka hur mat­ta och blan­ka ytor upp­levs, kon­tras­ter mel­lan lju­sa och mör­ka fär­ger är ock­så vik­tigt. Man mås­te öva sig på färg helt en­kelt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.