”Vi tar oss all­tid tid att du­ka upp vac­kert i vår mat­sal även till var­dags”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

PA­TRIK TAR EMOT i vå­ning­en med ett väl­kom­nan­de le­en­de. Re­dan i hal­len får man käns­lan av att man sti­ger in hos någ­ra som vet vad stil är, och hur man med­ve­tet job­bar för att få till det där ge­nom­tänk­ta. Att de job­bar med sti­lar och tren­der till var­dags märks tyd­ligt. Ju­gend­vå­ning­en från 1909 är 160 kvadrat­me­ter och för­de­lad på fy­ra rum och kök.

– Vi har bott här i 16 år och det har hänt en hel del un­der des­sa år, sä­ger Pa­trik.

AL­LA RUM OCH sa­long­er har åter­ställts för att åter­få sitt ori­gi­nalut­fö­ran­de. De­tal­jer har fått tillbaka sin tidsen­li­ga form och charm. Mattias har själv ri­tat den störs­ta de­len av al­la de­ras möb­ler och även pla­ne­rat så att det ska fin­nas en röd tråd som följs ge­nom he­la vå­ning­en, även i den fas­ta in­red­ning­en som kök och bad. Pa­ret är myc­ket no­ga med vad de tar in i sitt hem. – Man ska väl­ja sa­ker som be­rör hjär­tat, sä­ger Pa­trik. Fle­ra av fö­re­må­len har flu­gits hem till Gö­te­borg ef­tersom de hit­tas och in­köpts på nå­gon av al­la de­ras re­sor.

– Det finns in­te en sak här som vi in­te har ett min­ne el­ler be­rät­tel­se till, sä­ger Mattias när vi sit­ter ner i pa­rets kök. Eko­lo­giskt och eko-smart är ock­så vik­tig, och all

2

1

3

STIL­RENT KÖK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.