”Det finns in­te en sak här som vi in­te har ett min­ne el­ler be­rät­tel­se till”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

mat och al­la pro­duk­ter som finns i kö­ket är no­ga ut­val­da. Även de­ras hår­vårds­se­rie hand­lar om att tän­ka mil­jö­med­ve­tet, vil­ket bland an­nat in­ne­bär att pro­duk­ter­na är sul­fat- och pa­ra­ben­fria och in­ne­hål­ler rå­va­ror som de själ­va kan stå för, som till ex­em­pel svensk raps­ol­ja.

– Vi har un­der många år drömt om ett eget hår­vårds­mär­ke. När vi väl be­stäm­de oss så gick all­ting väl­digt fort, sä­ger Pa­trik.

PA­RET IN­SPI­RE­RAS MYC­KET av att re­sa och hit­ta nya plat­ser. För att få in­re har­mo­ni så trä­nar de re­gel­bun­det, gär­na yo­ga som de bör­ja­de med för fem år se­dan. Att rö­ra på sig är en dag­lig ri­tu­al in­nan da­gens ar­be­te star­tar. De älskar ock­så att ta långa pro­me­na­der i na­tur­re­ser­va­tet Äng­gårds­ber­gen, som grän­sar till Bo­ta­nis­ka träd­går­den i Gö­te­borg.

– Vi tar oss all­tid tid att du­ka upp vac­kert i vår mat­sal även till var­dags, sä­ger Pa­trik.

De älskar att sit­ta där och avnju­ta mid­da­gen till­sam­mans­och dis­ku­te­ra kom­man­de jobb och pro­jekt. Bå­da an­ser att det är vik­tigt att ta sig tid till ef­ter­tan­ke och ned­varv­ning när man har ett hek­tiskt ar­be­te. Att må­la är en av Pa­triks sto­ra pas­sio­ner där han kan le­va ut sin konst­när­li­ga åd­ra. Runt om i vå­ning­en finns hans mål­ning­ar.

Mathias och Pa­trik job­bar med fle­ra av Sve­ri­ges störs­ta ar­tis­ter och får där­med re­sa myc­ket för att kun­na fin­nas på plats för att gö­ra hår, ma­ke­up och sty­ling. Mattias hål­ler även på med in­red­nings­upp­drag och ri­tar möb­ler till både mind­re och stör­re pro­jekt.

Den vack­ra lä­gen­he­ten är de­ras oas i allt re­san­de och ar­be­te.

4

FÖR­VA­RING

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.