”Vi har re­no­ve­rat i fle­ra år, vi vill in­te stres­sa fram lös­ning­ar som vi se­na­re ång­rar”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

i bör­jan av 2000-ta­let, då det lil­la tret­ti­o­tals­hu­set fick en mo­der­na­re ny­funkis­käns­la.

På bot­ten­plan finns so­ci­a­la ut­rym­men med kök, matplats och all­rum i öp­pen plan­lös­ning samt hall och bad­rum. I den till­bygg­da de­len, som lig­ger tre trapp­steg ner, finns ett tv-rum med maf­fig tak­höjd. På öv­re plan finns Ul­ri­kas atel­jé där hon till­bring­ar myc­ket tid och ska­par allt från ti­pis, lektält för barn, till kud­dar. In­till lig­ger pa­rets sov­rum som har syn­li­ga tak­bjäl­kar pre­cis som atel­jén. I den ena de­len av sov­rum­met har pa­ret byggt en kläd­för­va­ring där tun­na gar­di­ner fun­ge­rar som av­de­la­re och ger rum­met en skir, bo­he­misk käns­la.

– Mag­nus fa­vo­rit­mö­bel är helt klart hans sprit­skåp som är ett gam­malt kas­sa­skåp från In­di­en, sä­ger Ulrika.

ULRIKA OCH MAG­NUS köp­te hu­set 2010 ef­ter att ha gått på ett fler­tal hus­vis­ning­ar. De bod­de in­ne i Ystad och ha­de tänkt kö­pa ett hus centralt i stan. Men inga hus mat­cha­de pa­rets öns­ke­mål.

– Hu­set i an­non­sen låg ut­an­för stan, men ha­de nå­got sär­skilt som väck­te vår upp­märk­sam­het. Kanske var det de fi­na trä­gol­ven, bjäl­kar­na i ta­ket och den un­der­ba­ra mag­no­li­an som stod i full blom i träd­går­den som gjor­de att vi föll pla­dask och var be­red­da att gö­ra av­kall på vå­ra öns­ke­mål. Här fanns ett stort kök, men ett stort bad­rum och ett ga­rage får vi sat­sa på näs­ta gång om vi be­stäm­mer oss för att flyt­ta, sä­ger Ulrika.

Pa­ret har re­no­ve­rat se­dan de fick nyc­keln till hu­set. Många li­ter spac­kel och färg har gått åt.

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.