”Vi har all­tid nå­got på gång i hu­set. Jag älskar att fixa och änd­ra om när jag får nya idéer”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

– Vi har re­no­ve­rat i fle­ra år, vi vill in­te stres­sa fram lös­ning­ar som vi se­na­re ång­rar. Vi är myc­ket nöj­da med att vi in­te skyn­da­de på i bör­jan. Hur hu­set skul­le bli har fått växa fram allt ef­ter­hand. Ett rätt ut­tja­tat tips som al­la ger men ack så vik­tigt!

ULRIKA BE­RÄT­TAR ÄVEN att hon vi­sa­de Mag­nus mam­ma en skiss med idéer och lös­ning­ar som de vil­le gö­ra med hu­set.

– Hon såg nå­got helt an­nat än vad vi såg och kom med en idé som vi in­te alls tänkt på, en lösning som vi se­dan blev jät­te­nöj­da med.

– Vi har all­tid nå­got på gång i hu­set. Jag älskar att fixa och änd­ra om när jag får nya idéer och Mag­nus är in­te sen att hänga på. Det har va­rit väl­digt ro­ligt att få sät­ta vår stil på hu­set. Pa­ret älskar verk­li­gen sitt kök. – Mag­nus är otro­ligt duk­tig på att la­ga mat. Min grej är mer att ba­ka, så Mag­nus fix­ar hu­vud­rät­ten och jag ef­ter­rät­ten. En bra upp­del­ning som pas­sar oss per­fekt, sä­ger Ulrika.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.