Ska­pa vår­stäm­ning med enk­la knep

Leva & Bo - - Redaktören -

VÅ­REN ÄR PÅ in­gång och so­len sö­ker sig in i vinklar och vrår. Själv put­sa­de jag föns­ter för förs­ta gång­en på länge för att få in li­te ljus. Myc­ket trev­ligt, sam­ti­digt syn­tes allt damm som lig­ger i hör­nen. På vå­ren kom­mer lus­ten att ren­sa och för­nya. Man kom­mer en bra bit med kris­pi­ga tul­pa­ner och re­na föns­ter, men of­ta vill man gö­ra mer än så.

Vill du ha in­spi­ra­tion till att för­nya ut­an dy­ra in­köp? På si­dan 16 tip­sar vå­ra duk­ti­ga in­re­da­re San­na He­dengren och Su­san­na Zac­ke om hur du för­ny­ar ditt var­dags­rum. De be­stäm­de sig för att allt skul­le kos­ta un­der 500 kro­nor – en ro­lig ut­ma­ning som re­sul­te­ra­de i ett su­persnyggt rum med allt ifrån möb­ler till tav­lor och tex­tili­er.

Du hit­tar ock­så två här­li­ga dröm­hem med mas­sor av bud­gettips. Hem­ma hos Lin­da och hen­nes fa­milj i Nac­ka är det fullt av kre­a­tivt om­gjor­da lop­pis­fynd som ska­par en lugn och hem­trev­lig hel­het, kol­la på si­dan 22. Hos Johanna i Mal­mö är den my­si­ga lä­gen­he­ten full av ro­li­ga de­tal­jer och star­ka fär­ger – ki­ka in hos Johanna på si­dan 46. Bå­da hem­men­vi­sar att kre­a­ti­vi­tet, färg och smar­ta idéer är vik­ti­ga­re än dy­ra de­sign­möb­ler.

Ett an­nat en­kelt sätt att för­nya hem­ma är att ta­pet­se­ra om. I dag finns det fler ta­pe­ter att väl­ja på än nå­gon­sin förr. Fo­to­ta­pe­ter, ro­man­tisk stil, 70-talsmöns­ter. Det finns en ta­pet för al­la, och jag kan lo­va att du kom­mer att hit­ta nå­gon du gil­lar, kol­la in vår sto­ra ta­pet­gui­de på si­dan 40.

Pas­sa på att fi­ra in vå­ren med en här­lig mid­dag. Bjud in vän­ner, släkt el­ler gran­nar och la­ga he­la den lyx­i­ga me­nyn med spar­ris­sop­pa, snittar, kyck­ling och pas­sions­frukt­tår­ta på si­dan 56, el­ler välj att la­ga en av rät­ter­na.

Väl­kom­men till LE­VA & BO!

”Ett an­nat en­kelt sätt att för­nya hem­ma är att ta­pet­se­ra om”

KATRIN KRANTZ

Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.