"Häng upp dem som ett konst­verk"

I hän­der­na på Lou­i­se Ral­vert för­vand­las gam­la ty­ger, garn och pär­lor till vack­ra och tren­di­ga dröm­fång­a­re. – Jag ser dem som konst­verk, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Var­för bör­ja­de du gö­ra dröm­fång­a­re?

– Det bör­ja­de jag med när jag bod­de i Austra­li­en och var gran­ne med en äld­re dam. Hon in­spi­re­ra­de mig att bör­ja. Vi bru­ka­de gö­ra dröm­fång­a­re till­sam­mans.

Vem är du?

– Jag har gans­ka ny­li­gen kom­mit tillbaka till Sve­ri­ge ef­ter att ha va­rit ute och rest i åt­ta år. Jag har all­tid va­rit en kre­a­tiv per­son och har stu­de­rat konst. Nu bor jag i Mal­mö och job­bar bland an­nat med för­sälj­ning av vin­ta­ge­klä­der.

Vad sym­bo­li­se­rar dröm­fång­ar­na?

– Det är ett in­di­anskt fö­re­mål som sägs fånga upp mar­dröm­mar. Men för mig hand­lar det om konst, jag ser dem som konst­verk. Tror du att de fun­ge­rar, fång­ar de mar­dröm­mar?

– På al­la mi­na dröm­fång­a­re finns en pär­la som är pla­ce­rad på stäl­len där de en­ligt in­di­a­ner­na ska fun­ge­ra. Det finns li­te reg­ler för att det ska fun­ge­ra, så jag föl­jer tra­di­tio­nen så får vi hop­pas att jag lyc­kas.

Vad är de gjor­da av?

– Allt möj­ligt, allt är av gam­la ma­te­ri­al som jag åter­vin­ner. Det kan va­ra oli­ka ty­ger, garn och pär­lor. De störs­ta är 170 cen­ti­me­ter höga och 50 cen­ti­me­ter bre­da.

Gil­lar du 70-ta­lets stil?

– Jag haft det som in­tres­se se­dan jag var li­ten, och älskar vin­ta­ge­klä­der i den sti­len.

Hur in­re­der man snyggt med dröm­fång­a­re?

– Jag tyc­ker man har dem i stäl­let för en tav­la, som ett konst­verk. Många gil­lar att ha dem på väg­gen ovan­för säng­en.

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Jag har ett mex­i­kansktin­spi­re­rat hem. Det är myc­ket färg, mat­tor och väx­ter. Allt är ka­os, men jag gil­lar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.