”Jag älskar de sni­da­de be­nen som kom­mer från en trap­pa i ett slott el­ler en herr­gård”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

NÄR LIN­DA OCH hen­nes fa­milj flyt­ta­de till lä­gen­he­ten i Nac­ka för cir­ka tre år se­dan var spi­ral­trap­pan nå­got de la mär­ke till di­rekt. Från hal­len och var­dags­rum­met le­der den ner till ne­der­vå­ning­en med två sov­rum. Att lä­gen­he­ten har två plan ger li­te rad­hus­käns­la och ut­an­för sov­rum­met finns en här­lig al­tan.

– Att både ha bal­kong och al­tan känns ex­tra lyx­igt, sä­ger Lin­da.

Lä­gen­he­ten lig­ger i ett om­rå­de med en­dast fem mi­nu­ter till för­sko­lan och mat­bu­ti­ker. In­om pro­me­na­dav­stånd finns även sto­ra na­tur­om­rå­den med bad­plat­ser, sko­gar och äng­ar.

ATT LÄ­GEN­HE­TEN HA­DE sto­ra re­no­ve­rings­be­hov när fa­mil­jen köp­te den kän­des in­te som ett hin­der.

– Vi gil­la­de tan­ken på att få sät­ta vår egen prä­gel och få vårt hem att se ut pre­cis så som vi vill, be­rät­tar Lin­da. När vi flyt­ta­de in ha­de kö­ket plast­golv och luc­kor från bör­jan av 90-ta­let.

Un­der förs­ta halv­å­ret re­no­ve­ra­des lä­gen­he­ten med hjälp av Lin­das för­äld­rar Marianne och Lennart. Lennart har lagt golv, re­no­ve­rat kök och satt in nya fi­na dör­rar. Marianne har kak­lat, ta­pet­se­rat och må­lat.

– De har verk­li­gen hjälpt oss att få det fint. Vi är väl­digt nöj­da med re­sul­ta­tet, sä­ger Lin­da

Öve­rallt i lä­gen­he­ten finns fi­na stil­le­ben och blick­fång. Lin­da är in­tres­se­rad av in­red­ning och pys­sel.

– Jag gil­lar att ska­pa och har på se­nas­te ti­den va­rit li­te be­satt av att gö­ra dröm­fång­a­re av gam­la vir­ka­de du­kar. Många pys­sel gör jag till­sam­mans med Wil­ma. Hon får

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.