”Jag kö­per hell­re sa­ker som re­dan är li­te kant­stöt­ta och skav­da”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

äls­kat, sa­ker de kan be­rät­ta histo­ri­an om. Lam­pet­ter­na i var­dags­rum­met är ett ex­em­pel på det. De kom­mer från Jo­han­nas mor­mor. Sto­lar­na i kö­ket har hen­nes gam­mel­mor­far snick­rat ihop och lam­pan som häng­er över säng­en i sov­rum­met har levt ett liv hem­ma hos Siw i Ljus­dal se­dan 70-ta­let för att nu le­va vi­da­re hos Johanna. Li­ka­dant med lam­pan i var­dags­rum­met som bott hem­ma hos en Brit­ta in­nan Johanna fyn­da­de den.

Ta­vel­väg­gen i sig in­ne­hål­ler både kä­ra släkt­kle­no­der sam­ti­digt som den är en flört med iro­ni. Här blan­das vack­ra fjä­ri­lar med lop­pis­pry­lar från 50- och 70-ta­let till­sam­mans med tav­lor från da­gens New York. Bland an­nat shop­pa­de Johanna den gla­da kvin­nan som rö­ker ci­garr med or­den ”Be Hap­py” på en lop­pis för att den pig­gar upp och gör att man kän­ner sig glad.

– Jag går helt på käns­la när jag sät­ter upp sa­ker­na. Störst går först, och störs­ta tav­lan fick där­för va­ra den som res­ten av väg­gen fick ut­gå från, se­dan var det ba­ra att byg­ga vi­da­re.

LOPPISERAN SOM HON ha­de för över tio år se­dan är nu­me­ra dock för­bi. Be­gräns­ning­en av kvadrat­me­ter har gjort att Johanna är be­tyd­ligt mer fo­ku­se­rad och le­tar på lop­pi­sar ef­ter spe­ci­fi­ka fö­re­mål som hon be­va­kat länge och vet att hon le­tar ef­ter. Hon fal­ler för sa­ker som är fi­na och som bi­drar med en viss käns­la till lä­gen­he­ten.

– Jag kö­per hell­re sa­ker som är li­te kant­stöt­ta och skav­da i stäl­let för att va­ra rädd att an­vän­da dem. Med fö­re­mål som bru­kats och haft ett ”liv” blir det lät­ta­re att an­vän­da dem prak­tiskt i var­da­gen.

6

7

SKRIV­BORD

8

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.