Pe­tit-choux­er med Nu­tel­la & jord­gub­bar

Leva & Bo - - Vintest -

Här får man va­ra li­te ex­tra noggrann. För att in­te pe­tit­choux­er­na ska sjun­ka ihop är det vik­tigt att de är hår­da run­tom när du tar ut dem ur ug­nen. cir­ka 35 små ba­kel­ser: • 50 g mar­ga­rin el­ler smör • 2 dl vat­ten • 2 ½ dl ve­te­mjöl • 2 li­te stör­re ägg Fyll­ning: • cir­ka 2 dl Nu­tel­la • 1 l jord­gub­bar Till ser­ve­ring: • even­tu­ellt vis­pad gräd­de

Låt mar­ga­rin el­ler smör och vat­ten ko­ka upp i en ka­strull. Till­sätt mjö­let och rör med en trä­gaf­fel tills det släp­per kan­ter­na. Ka­strul­len ska va­ra kvar på spi­sen när du gör

1

det­ta. Dra av ka­strul­len från vär­men och låt sme­ten sval­na i 5 mi­nu­ter.

Till­sätt ett ägg och rör or­dent­ligt. Till­sätt yt­ter­li­ga­re ett ägg och fort­sätt rö­ra. Rör sme­ten i yt­ter­li­ga­re någ­ra mi­nu­ter.

Klic­ka el­ler sprit­sa cir­ka 35 små pe­tit-choux­er på en bak­pap­pers­klädd plåt.

Gräd­da pe­tit-chou­er­na en bit ner i ug­nen i 200 gra­der i 20 mi­nu­ter och där­ef­ter i 10 mi­nu­ter i 175 gra­der. Det är vik­tigt att he­la pe­tit-choux­en är hård run­tom­kring.

Låt pe­tit-choux­er­na sval­na och skär se­dan en skå­ra i var­je. Fyll med en klick Nu­tel­la och en bit jord­gub­be. Ser­ve­ra med el­ler ut­an vis­pad gräd­de.

2

3

4

5

SMÅ BA­KEL­SER. Pe­tit­choux­er fyll­da med krä­mig Nu­tel­la och sö­ta jord­gub­bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.