Vil­ken färg ska jag väl­ja?

Jag vill må­la ena väg­gen i var­dags­rum­met i en skön, grön färg. Det har va­rit väl­digt myc­ket grö­na väg­gar nu de se­nas­te må­na­der­na, men jag tycks in­te hit­ta en bra färg. Jag vill att fär­gen ska va­ra en bland­ning av grå och grönt och in­te allt för stark, en

Leva & Bo - - Fråga Oss - MAR­TI­NA

En skön grågrön färg som ger rum­met ett lugn är ku­lö­ren Mos­sa 801 från Bec­kers. Pri­sex­em­pel Sym­fo­ni ult­ra­matt vägg­färg, 3 li­ter, 690 kro­nor. Du kan även kol­la in kar­tan med Bec­kers 20 mest po­pu­lä­ra in­om­hus­ku­lö­rer. De går att kom­bi­ne­ra med varand­ra ut­an att man be­hö­ver fun­de­ra över hur de färg­mäs­sigt står sig till­sam­mans.

SKÖNT MED GRÖNT. Mos­sa 801 från Bec­kers är en skön grågrön färg, 3 li­ter, 690 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.