”Jag har va­rit to­kig i lop­pi­sar se­dan barns­ben”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

ut­ställ­ning­ar. I kö­ket har hon blan­dat upp den lju­sa stom­men med både färg och möns­ter. Sto­lar­na från Ar­ne Jacob­sen ut­gör en skön kon­trast till bor­det från Ikea i åter­an­vänt trä.

– Jag skul­le be­skri­va min stil som per­son­lig. Det är en bland­ning av in­dust­ri­el­la sa­ker, de­sign­möb­ler, lop­pis­fynd från 50-ta­let, svart­vitt och gra­fiskt. Och så li­te lant­ligt. Kort och gott finns det ing­et som in­te får va­ra här, sä­ger Si­grid och be­rät­tar att hon i sam­band med in­flytt­ning­en bru­ka­de cyk­la till Mal­mös störs­ta lop­pis fle­ra gång­er i vec­kan.

– Jag gil­lar att blan­da sa­ker som jag tyc­ker pas­sar ihop och har va­rit to­kig i lop­pi­sar se­dan barns­ben.

Men hon be­rät­tar ock­så att i dag är det köp­stopp på lop­pi­sar ef­tersom lä­gen­he­ten bör­jar bli full, vil­ket kan be­ro på att Si­grid lätt blir känslo­mäs­sigt fäst vid si­na vack­ra sa­ker och har pro­blem med att ren­sa och slänga.

– När jag by­ter stil kas­tar jag ald­rig nå­got. Jag spa­rar all­tid de gam­la sa­ker­na och när jag fal­ler för nå­got nytt vä­ver jag helt en­kelt in det i min nu­va­ran­de stil, sä­ger hon.

LÄ­GEN­HE­TEN PÅ 67 kvadrat­me­ter upp­levs som stör­re med hjälp av ljus och luft. Si­grid har käm­pat för att för­sö­ka hål­la den lju­sa fär­gen som bas för he­la lä­gen­he­ten och ock­så sat­sat på bra lag­ring av al­la små­pry­lar.

Spe­ci­ellt i sö­ner­na Ernst och Sid­ners rum har Si­grid sett det som ett mås­te med bra för­va­ring, och här bjuds man, med hjälp av färg­gran­na tex­tili­er och här­li­ga lek­sa­ker, di­rekt in till skoj och fan­ta­si. För att bar­nen ska ha plats att le­ka krävs bra för­va­ring av de sa­ker som in­te an­vänds för till­fäl­let. Ge­nom att stap­la plast­bac­kar på

8

9

KRE­A­TIVT HEM

10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.