” När jag by­ter stil kas­tar jag ald­rig nå­got. Jag spa­rar all­tid de gam­la sa­ker­na”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

varand­ra har Si­grid ska­pat gott om plats för bar­nen att bu­sa på, och att plast­bac­kar­na är ge­nom­skin­li­ga un­der­lät­tar in­te ba­ra för bar­nen när de le­tar ef­ter spe­ci­fi­ka gre­jer, ut­an gör ock­så att även de un­danstop­pa­de lek­sa­ker­na bi­drar med färg och form till in­red­ning­en.

I VAR­DAGS­RUM­MET ÄR sti­len in­te li­ka spral­lig ut­an i stäl­let mer vux­en, och här trängs vack­ra kud­dar från Mal­mö mo­dern och mat­ta från Ols­son & Gert­hel med den tra­di­tio­nel­la sa­fa­ri­sto­len de­sig­nad av Ar­ne No­rell och en tre­ar­mad golv­lam­pa som Si­grid har fått av sin mam­ma. Här finns även ty­ger och de­tal­jer från en tre må­na­der lång prak­tik som Si­grid gjor­de som sjuk­skö­ters­ka i Eti­o­pi­en. Si­grids hem är en mång­bott­nad oas och pre­cis som hen­ne själv för­med­lar det en käns­la av både sött, tufft och ele­gant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.