”Vi ha­de ti­digt en bild av hur vårt dröm­hus skul­le se ut”

Leva & Bo - - Sommarhus -

EF­TER NÅG­RA ÅR med hus­vagns­se­mest­rar bör­ja­de fa­mil­jen Matts­son dröm­ma om ett eget som­mar­hus dit de skul­le kun­na åka året om när de var le­di­ga ut­an att be­hö­va bry sig om vä­der och vind. – Vi ha­de till­bring­at fle­ra som­rar hem­ma hos go­da vän­ner i Kö­pings­vik på Öland och var väl­digt för­tjus­ta i om­rå­det. Vi bör­ja­de le­ta på nä­tet ef­ter som­mar­hus, men när vi hit­ta­de en le­dig tomt i ett nytt om­rå­de i Kö­pings­vik vil­le vi i stäl­let byg­ga ett eget hus. Vi ha­de ti­digt en bild av hur vårt dröm­hus skul­le se ut. Vi ­läm­na­de in en skiss vi gjort till en ar­ki­tekt som fär­dig­ställ­de den till en bygg­rit­ning, sä­ger An­ni­ka.

TOM­TEN KÖP­TES 2010 och snic­ka­re an­li­ta­des till att byg­ga bo­nings­hu­set och gäst­hu­set i lösvir­ke. I maj 2011 var hu­sen kla­ra för in­flytt­ning.

– När vi skis­sa­de på hu­set pla­ne­ra­de vi även för en pool. Som­ma­ren året ef­ter att hu­set var in­flytt­nings­klart bör­ja­de vi gö­ra i ord­ning tom­ten och för­be­red­de för en pool, sä­ger An­ni­ka.

Fa­mil­jen tit­ta­de på poo­ler från fle­ra oli­ka pool­till­ver­ka­re för att få en bild av vad de vil­le ha. Till slut be­stäm­de de sig för att gju­ta en pool, ef­tersom de in­te ha­de gjort i ord­ning tom­ten och än­då skul­le fyl­la upp den. Hant­ver­ka­re an­li­ta­des för att byg­ga trädäc­ket och poo­len, ef­tersom fa­mil­jem vil­le ha allt klart snabbt för att ba­ra kun­na nju­ta.

POO­LEN BE­STÅR AV en gju­ten be­tong­plat­ta med upp­mu­ra­de väg­gar och en trap­pa. På det­ta har man se­dan svet­sat fast en li­ner, fa­mil­jen val­de en som ser ut som mo­sa­ik. För att hål­la ne­re kost­na­den köp­te de ett

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.