”Skö­na som­mar­da­gar ­till­bring­ar vi vid poo­len el­ler så cyklar vi ner till stran­den i Kö­pings­vik”

Leva & Bo - - Sommarhus -

be­gag­nat poolö­ver­drag som dras över poo­len. Poo­len värms upp av en luft­vär­me­pump, vil­ket med­för en vat­ten­tem­pe­ra­tur på cir­ka 27 gra­der.

– Vi val­de att ha ett stort trädäck runt he­la in­ner­går­den där poo­len är in­te­gre­rad för vi gil­lar att det är öp­pet och ljust samt att det hål­ler sig rent runt poo­len. Vi har ra­mat in trädäc­ket med sta­ket och grö­na väx­ter för att det ska bli lum­mi­ga­re. Vi bygg­de blom­lå­dor och i dem väx­er det klät­ter­ro­sor, cle­ma­tis, bam­bu och la­ven­del, sä­ger An­ni­ka.

DET ÄR PÅ in­ner­går­den vid poo­len som fa­mil­jen till­bring­ar den mesta ti­den. Det har bli­vit en här­lig sam­lings­punkt för he­la fa­mil­jen, bar­nens kom­pi­sar, vän­ner och gran­nar som gär­na häl­sar på.

– Vi älskar sol och bad. Skö­na som­mar­da­gar till­bring­ar vi vid poo­len el­ler så cyklar vi ner till stran­den i Kö­pings­vik. Stu­gan lig­ger nä­ra sko­gen och ha­vet, och ef­ter en kort cy­kel­tur be­fin­ner du dig in­ne i Borg­holm. Stu­gan är helt klart vårt pa­ra­dis där vi nju­ter och kopp­lar av året runt, själ­va el­ler till­sam­mans med vän­ner. Gäst­hu­set är verk­li­gen su­ve­ränt, det an­vänds när vi får be­sök av vän­ner el­ler av vå­ra barn och de­ras vän­ner som gär­na so­ver över, sä­ger An­ni­ka.

EX­TRA PLATS Gäst­hu­set är cir­ka 35 kvadrat­me­ter och har två sov­rum, bad­rum, pent­ry och all­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.