Hur vill du att ditt dröm­bo­en­de ser ut?

Leva & Bo - - Redaktören -

JAG ÄLS­KAR VÅRT LIL­LA 60-tals­rad­hus men helt är­ligt är in­te al­la ut­rym­men di­men­sio­ne­ra­de för mo­dernt fa­mil­je­liv. Det hän­der att jag dröm­mer om ett bo­en­de helt pla­ne­rat ef­ter vå­ra be­hov, men än så länge är jag för kär i hu­set för att vil­ja flyt­ta.

Pla­ne­rar du att byg­ga nytt hus el­ler ba­ra dag­dröm­mer du? Kol­la in vår sto­ra hus­gui­de på si­dan 36, full med in­spi­ra­tion, bil­der och rit­ning­ar. Ett fint ny­byggt hus med plats för en stor fa­milj hit­tar du hos Rik­ke och Fred­rik ut­an­för Mal­mö, ki­ka på si­dan 22.

Hem­ma hos Lin­nea och Sam i Gö­te­borg är in­red­ning­en i den vack­ra se­kel­skif­teslä­gen­he­ten spar­sma­kad i blå­grå to­ner, tit­ta in hos dem på si­dan 50.

En om­fam­nan­de varm ro­sa och en sval, lug­nan­de blå färg? Visst lå­ter det som en bra kom­bi­na­tion? Det är ame­ri­kans­ka färg­fö­re­ta­get Pan­to­ne som ut­sett ny­an­ser­na till årets färg 2016. Vår duk­ti­ga in­re­da­re Maria Löw har sty­lat ett var­dags­rum i de mju­ka to­ner­na med de­tal­jer i mäs­sing och pa­ti­ne­rat trä, det vack­ra rum­met kan du kol­la in på si­dan 16.

Vill du mö­ta vå­ren med star­ka, pig­ga fär­ger hem­ma kan du blädd­ra till det fi­na in­red­nings­re­por­ta­get på

si­dan 61.

”Det hän­der att jag dröm­mer om ett bo­en­de helt pla­ne­rat ef­ter vå­ra be­hov”

DET ÄR DAGS att plan­te­ra vårkru­kor, och träd­gårds­mäs­ta­ren Victo­ria Skoglund tip­sar om vack­ra och tå­li­ga väx­ter som pensé­er, gull­tö­rel, alun­rot och gyll­en­lack, se si­dan 30.

Till sist bju­der vi på här­li­ga rät­ter med lamm, som pol­pet­te, piz­za, mous­sa­ka och ke­bab, på si­dan 66, och en ljuv­lig ci­tron­des­sert, se si­dan 76.

Väl­kom­men till LE­VA&BO!

KATRIN KRANTZ

Mi­na fa­vo­ri­ter! 1 Bords­lam­pa i mäs­sing och skärm i stretch­tyg, 6120 kro­nor, Svens­sons i Lammhult. 2 Stol Ul­ri­ce­hamn, pas­sar bå­de in­ne och ute, 99 kro­nor, Jo­tex. 3 Kudd­fo­dral Orm­bun­ke, 325 kro­nor, Afro­art.

Bi­trä­dan­de re­dak­tör LE­VA & BO

4 Enk­la va­ser för vå­rens blom­mor, 249 kro­nor och 179 kro­nor, Åh­léns.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.