”Det bäs­ta med att byg­ga nytt var att vi kun­de väl­ja ma­te­ri­al själ­va”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

PÅ EN LI­TEN by­ga­ta i skåns­ka Skum­parp med ut­sikt över böl­jan­de sä­des­fält har dans­ka Rik­ke och hen­nes man Fred­rik byggt sitt lil­la hus. Men att byg­ga nytt var in­te tan­ken från förs­ta bör­jan. Bå­de Rik­ke och Fred­rik var skil­da och ha­de två barn var från ti­di­ga­re äk­ten­skap när de träf­fa­des. De var bå­da in­bit­na lö­pa­re. Rik­ke bod­de i en lä­gen­het i väst­ra Mal­mö och bru­ka­de springa långrun­dor ut till de små by­ar­na sö­der om stan. Hon ha­de många gång­er pas­se­rat ett char­migt, li­tet hus i Skum­parp som hon helt en­kelt in­te kun­de få ur sin­net. När hon träf­fa­de Fred­rik vi­sa­de det sig att han på si­na löprun­dor ha­de upp­märk­sam­mat ex­akt sam­ma hus. Det var en över­gi­ven gam­mal svinstia som ha­de styc­kats av från en gård in­till.

När den plöts­ligt blev till sa­lu med till­hö­ran­de mark så var pa­ret först att läg­ga ett bud och ef­ter någ­ra vän­dor blev hu­set de­ras.

DE RE­NO­VE­RA­DE OCH bod­de där i någ­ra år tills de in­såg att det blev för li­tet. Bar­nen bor väx­el­vis hos dem och ibland är de stor­fa­milj med fy­ra barn. Pa­ret be­stäm­de sig för att an­li­ta en ar­ki­tekt och ri­ta ett hus som pas­sa­de de­ras be­hov. Tom­ten var så stor att de fick plats med yt­ter­li­ga­re ett hus. Det re­no­ve­ra­de gris­stal­let be­stäm­de sig pa­ret för att hy­ra ut.

– Det bäs­ta med att byg­ga nytt var att vi kun­de väl­ja ma­te­ri­al själ­va. Vi är rik­ti­ga eko­lo­ginör­dar bå­de jag och Fred­rik och vil­le gär­na ha ett så mil­jö­vän­ligt hus som möj­ligt. Och så pri­o­ri­te­ra­de vi sto­ra föns­ter som gav oss ut­sikt över det vack­ra land­ska­pet. Vi kan se he­la ho­ri­son­ten, be­rät­tar Rik­ke.

DE­RAS HEM ÄR vac­kert och varmt i all sin en­kel­het.

Sto­ra, gar­din­lö­sa föns­ter släp­per in så myc­ket som möj­ligt av den om­gi­van­de na­tu­ren. Det känns att man är på lan­det trots att Mal­mö stad ba­ra lig­ger någ­ra kilo­me­ter bort. Kök, var­dags­rum och mat­plats är ett en­da öp­pet rum. Längs ena väg­gen lö­per en bok­hyl­la som Rik­ke och Björn gjort själ­va av grova plank från en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.