”Bal­kar­na ska­pa­de mer in­du­stri­käns­la än vi ha­de tänkt men vi är nöj­da”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

bygg­nads­ställ­ning som an­vän­des un­der hus­byg­get. Den är full­prop­pad av böc­ker, mest fak­ta­böc­ker om in­red­ning, de­sign, re­sor och natur men även skön­lit­te­ra­tur.

– Tan­ken var att vi skul­le ha en vär­me­ka­min mitt i rum­met men vi ång­ra­de oss i sista se­kund. Vi fick för oss att den skull stå i vägen. Det blev i stäl­let syn­li­ga järn­bal­kar som går tvärs över he­la rum­met. Det ska­pa­de li­te mer in­du­stri­käns­la än vi ha­de tänkt men vi är nöj­da, sä­ger Rik­ke.

I ENA HÖR­NET står en sy­ma­skin på ett vitt ar­bets­bord. Tygrul­lar står lu­ta­de mot väg­gen li­te här och var och på järn­bal­kar­na häng­er vack­ra bo­mulls­skjor­tor på gal­jar. Det vi­sar sig ha sin na­tur­li­ga för­kla­ring. Rik­ke dri­ver sitt kläd­fö­re­tag Pure­child hem­i­från se­dan ett par år.

– Jag är ut­bil­dad skräd­da­re och har va­rit i tex­til­bran­schen he­la mitt liv. In­nan jag star­ta­de eget fö­re­tag ar­be­ta­de jag för Bru­uns ba­zaar i tio år. Jag pend­la­de var­je dag från Sve­ri­ge till job­bet i cen­tra­la Kö­pen­hamn och blev rätt trött på det, be­rät­tar hon.

Upp­rin­nel­sen till det eg­na fö­re­ta­get var att Rik­ke re­a­ge­ra­de över att det fanns så myc­ket far­li­ga ke­mi­ka­li­er i barns klä­der, så hon bör­ja­de sy klä­der i eko­lo­gis­ka och när­pro­du­ce­ra­de ty­ger. Ef­ter­hand bör­ja­de hon ock­så sy klä­der för vux­na och nu­me­ra har den kol­lek­tio­nen bli­vit stör­re än den för barn.

STI­LEN I IN­RED­NING­EN av­speg­lar sig även i hen­nes klä­der. En­kel stil, kva­li­tet och ra­ka, mju­ka lin­jer. Vi­ta väg­gar och tak och ett ge­nom­gå­en­de, rått be­tong­golv får age­ra bak­grund till de­ras sam­ling av gam­la och nya möb­ler och sa­ker i en bland­ning av trä, glas, lä­der och stål.

– Jag gil­lar att ha vack­ra sa­ker på väg­gar­na, att ha böc­ker fram­me, in­te all­de­les för upp­se­en­de­väc­kan­de möb­ler och gär­na någ­ra ärv­da pry­lar. Det hand­lar om mix­en.

Trots en lång tid av byg­gan­de och re­no­ve­ran­de vå­gar hon yp­pa sin högs­ta dröm för oss. Det är att till­sam­mans med Björn re­no­ve­ra ett stort gam­malt hus här på lan­det. Men de ska först hit­ta det rät­ta och det kan ju ta tid.

– Till dess är jag nöjd med att sit­ta här vid min sy­ma­skin och nju­ta av den ma­gis­ka ut­sik­ten, sä­ger Rik­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.