” Vi har ing­en di­rekt ge­nom­tänkt stil. Jag kö­per sa­ker jag tyc­ker om”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

en filt och till­bringa da­gen. Här finns my­si­ga kafé­er och re­stau­rang­er, och Ave­nyn med sitt shop­ping­stråk och natt­klub­bar lig­ger ba­ra ett sten­kast där­i­från.

LIN­NEA OCH SAM hann bo i lä­gen­he­ten i ett år in­nan jobb fick dem att by­ta ort. Sam flyt­ta­de till Tyskland och Lin­nea ham­na­de i Stock­holm. Två år se­na­re flyt­ta­de de hem till Gö­te­borg igen. Nu tog de tag i att re­no­ve­ra kö­ket.

– Mitt in­red­nings­in­tres­se ha­de in­te rik­tigt blom­mat ut vid den tid­punk­ten, ut­an jag tänk­te nog mest att kö­ket ba­ra skul­le fyl­la sin funk­tion. Vi flyt­ta­de myc­ket un­der den här ti­den och hyr­de ut lä­gen­he­ten när vi var bor­ta, så vi ha­de in­te så stor lust att fixa och gre­ja när vi var hem­ma, sä­ger Lin­nea.

Pa­ret hann flyt­ta ett par vän­dor till och bod­de bå­de i Tyskland och USA in­nan de flyt­ta­de hem igen, vå­ren 2014, och nu pla­ne­rar fa­mil­jen att bli kvar i Gö­te­borg.

– Då vi har flyt­tat runt så myc­ket och hyrt ut lä­gen­he­ten mö­ble­rad har vi ett hop­plock av möb­ler. Vi har in­te ve­lat sat­sa på att in­re­da vår lä­gen­het ut­an har gjort det bäs­ta möj­li­ga med sa­ker­na vi har. Jag kö­per ba­ra sa­ker till hem­met som jag är sä­ker på att kun­na ha en plats för i vårt fram­ti­da bo­en­de. Jag kö­per gär­na sa­ker ge­nom in­stagram­si­dor, sä­ger Lin­nea.

Fle­ra av printsen som häng­er på väg­gar­na har hon köpt ge­nom instagram.

ÄVEN OM LIN­NEA och Sam in­te har sat­sat på möb­ler till sin lä­gen­het så har de lyc­kats att ska­pat ett har­mo­niskt och per­son­ligt hem. Var­dags­rum­met har ljust grå väg­gar i en varm ton som blir en fin fond åt in­red­ning­en som är spar­sma­kad och ba­lan­se­rad. På gol­vet lig­ger en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.