Mer färg hem­ma – det gäl­ler att vå­ga

Leva & Bo - - Redaktören -

ÖV­NING GER fär­dig­het. Det gäl­ler det mesta här i li­vet och för många som väl­jer den enk­la, lju­sa vägen hem­ma så gäl­ler det att öva på färg. Fär­ger på­ver­kar hu­mö­ret och kan få dig att kän­na dig pig­ga­re, mer kre­a­tiv el­ler av­slapp­nad. Det är in­te all­tid man vet vad man gil­lar för­rän man pro­vat!

Själv fick jag skräm­sel­hic­ka när min man bu­da­de hem ett par knall­rö­da få­töl­jer på en nä­tauk­tion. In­te mitt första­handsval av ku­lör. Men rött sig­na­le­rar ener­gi och nu har jag vant mig vid vå­ra rö­da ut­rops­tec­ken som för till­fäl­let hu­se­rar i var­dags­rum­met.

På si­dan 16 hit­tar du ett hem där den lju­sa in­red­ning­en har fått en re­jäl in­jek­tion av kla­ra, här­li­ga fär­ger i form av bå­de kud­dar, möb­ler, ty­ger och pors­lin. Ny­an­ser av ro­sa, grönt och gult ska­par en in­red­ning som känns bå­de pigg och har­mo­nisk.

Väx­ter är ock­så ett en­kelt sätt att få ett hem att kän­nas har­mo­niskt. På si­dan 32 tip­sar vi om vack­ra vårbuketter du kan gö­ra själv med tul­pa­ner, ane­mo­ner, kvis­tar och vå­rens lök­väx­ter.

Låt dig in­spi­re­ras av vå­ra bå­da dröm­hem. Ett där guld och glän­san­de me­tal­ler ska­par vär­me, det hit­tar du på si­dan 22, och ett här­ligt hus där gra­fis­ka ny­an­ser och myc­ket tex­tili­er ger en lugn käns­la, se si­dan 46.

La­ga nå­gon av vå­ra go­da rät­ter med fisk och skal­djur på si­dan 56. Har du in­te pro­vat ce­viche för­ut så gör det nu – värl­den godaste och enk­las­te för­rätt!

Välj gär­na ett gott vin till, vi tip­sar om vå­rens al­la ny­he­ter på Sys­tem­bo­la­get på si­dan 62.

Trev­lig läs­ning och väl­kom­men till LE­VA&BO!

”Min man bu­da­de hem ett par knall­rö­da få­töl­jer”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.