”Jag ska­par lam­por av allt möj­ligt”

Mar­ga­re­ta Hol­gers­dot­ter är känd för si­na färg­star­ka och fan­ta­si­ful­la lam­por. – Ing­en lam­pa är den and­ra lik, nu gör jag en av Tärn­sjö­lä­der, sä­ger hon.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Vil­ka fan­tas­tis­ka lam­por du gör, hur bör­ja­de allt?

– Jag väx­te upp i ett konst­när­ligt hem, men tyck­te länge att jag in­te var till­räck­ligt bra. Jag ut­bil­da­de mig till be­te­en­de­ve­ta­re och job­ba­de som or­ga­ni­sa­tions­kon­sult. Men en dag gick det kre­a­ti­va in­te att stop­pa, jag kän­de ba­ra att ”nu kom­mer jag ut” och blir mig själv. I bör­jan viss­te jag in­te vad jag skul­le gö­ra, ba­ra att jag mås­te ut­tryc­ka mig. Så jag bör­ja­de ska­pa och and­ra gil­la­de vad de såg.

Var­för just lam­por?

– Det blev lam­por för att jag äls­kar tyg och är fa­sci­ne­rad av be­lys­ning. Vi ha­de ock­så all­tid så fi­na lam­por hem­ma un­der min upp­växt.

Vad kan de be­stå av?

– Si­den, sam­met, tra­sa, lump! Stål och sam­met, ja allt möj­ligt fak­tiskt. Min se­nas­te lam­pa är gjord av lä­der från Tärn­sjö gar­ve­ri.

Vad gör du mer för pro­duk­ter?

– Jag gil­lar att gö­ra nytt och få med gam­la for­mer. Jag gör bland an­nat lam­por av gam­la kop­par och nya ry­a­mat­tor av gam­la.

Hur blir man kre­a­tiv?

– Det är en för­må­ga du föds med, men det gäl­ler att ut­veck­la den.

Var ska­par du allt?

– Jag bor på Eng­by gård i Tä­by och har hus och bu­tik i Burs på Got­land.

Hur inreder du hem­ma?

– Jag nju­ter av mitt hem och tyc­ker det är vac­kert och ut­trycks­fullt. Jag bor på en fan­tas­tisk gård med vac­ker konst och myc­ket ärv­da sa­ker. Jag gil­lar glas och skulp­tur ock­så. Jag är in­te rädd för färg, men fär­gen får in­te ba­ra va­ra för sa­kens skull. Jag äls­kar att ska­pa stil­le­ben, men hem­met ska in­te ba­ra va­ra en stel upp­ställ­nings­plats.

”Fjäd­rar­na har jag köpt i Lon­don”, sä­ger Mar­ga­re­ta Hol­gers­dot­ter. FLÄ­TAD. Lam­pan

Ru­ter le­at­her av Tärn­sjö

lä­der.

BYT­TE YR­KE. ”Det blev lam­por för att jag äls­kar tyg och är fa­sci­ne­rad av be­lys­ning”, sä­ger Mar­ga­re­ta Hol­gers­dot­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.