”Jag ploc­kar ihop sa­ker som jag gil­lar och så blir det vad det blir”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

LÄ­GEN­HE­TEN I NORR­KÖ­PING ha­de ljusin­släpp från tre håll, vil­ket gav en käns­la av ljus och rymd i al­la rum. Dess­utom var den ny­re­no­ve­rad och fräsch, med väl­pla­ne­ra­de kvadrat­me­ter, och bå­de Anna och Carl föll för lä­gen­he­ten di­rekt när de såg den förs­ta gång­en.

Trots att lä­gen­he­ten in­te var så stor var den flex­i­bel och skul­le kun­na rym­ma be­sök av fa­milj och vän­ner. Anna och Carl flyt­ta­de in 2012, ef­ter att de bå­da av­slu­tat si­na stu­di­er i Lin­kö­ping och flyt­tat till­ba­ka till hemsta­den för att job­ba. Ef­tersom lä­gen­he­ten re­dan var re­no­ve­rad var det ba­ra att flyt­ta in di­rekt.

– Må­let har va­rit att ska­pa ett per­son­ligt hem, sä­ger Anna. Att vi trivs är vik­tigt, vad and­ra tyc­ker spe­lar ing­en roll även om jag blir glad när and­ra tyc­ker det är fint hos oss. Hen­nes inredningsstil har änd­rat ka­rak­tär un­der åren. – Men jag har ald­rig di­rekt in­rett en­ligt en viss stil. Jag ploc­kar ihop sa­ker och ting som jag gil­lar och så blir det vad det blir, även om jag tyc­ker att det är vik­tigt att in­red­ning­en är har­mo­nisk.

IN­RED­NING­EN GÅR I vitt och grått med de­tal­jer i trä och me­tall som bry­ter av och ska­par kon­tras­ter. Att Anna gil­lar att blan­da gam­malt och nytt ser man på fle­ra stäl­len där lop­pis­fynd mat­chas med tren­di­ga in­slag. Mot­tot är en per­son­lig mix av ut­val­da sa­ker som ing­en an­nan har. – Vik­ti­gast är att det blir hem­trev­ligt. Anna gil­lar att fixa och pyss­la men det har än så länge

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.