”Jag för­sö­ker all­tid hit­ta sa­ker som jag in­te trött­nar på i förs­ta ta­get”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

stan­nat vid möb­ler. Se­nas­te mö­bel­re­no­ve­ring­en var ett skåp som hon må­la­de om i en mörk­grå färg.

– Jag för­sö­ker all­tid se till att hit­ta sa­ker som jag in­te ska trött­na på i förs­ta ta­get, nog så vik­tigt om man läg­ger ner tid på att re­no­ve­ra fyn­den.

– För­mod­li­gen är det ett släkt­drag att pyss­la, fort­sät­ter Anna. Bå­de min sys­ter, mam­ma och mor­mor har in­red­ning som stort in­tres­se.

MAT­SALSMÖ­BELN I ORI­GI­NAL­SKICK är ett un­dan­tag från re­no­ve­ring­s­am­bi­tio­ner­na. Anna köp­te mö­beln se­cond hand för många år se­dan till sin förs­ta lä­gen­het och tan­ken var att må­la om mö­beln di­rekt. Men den har fått hänga med som den är och i dag upp­skat­tar hon mö­beln pre­cis som den är ef­tersom den fun­kar så bra ihop med den vi­ta in­red­ning­en.

I var­dags­rum­met finns en smart för­va­rings­lös­ning där by­rå­ar från Ikea byggts in av de ti­di­ga­re ägar­na och fått en topp­ski­va av trä. För­va­ring­en rym­mer myc­ket och fun­ge­rar även som tv-bänk. Trots att mö­beln fyl­ler he­la lång­väg­gen i var­dags­rum­met så upp­levs den in­te som stor el­ler skrym­man­de ut­an smäl­ter in i den lju­sa in­red­ning­en.

IN­SPI­RA­TION TILL NYA in­red­nings­pro­jekt hit­tar Anna på många oli­ka håll, och en av fa­vo­ritsti­lar­na är lju­sa av­ska­la­de hem där in­red­ning­en går i neutra­la och jord­nä­ra fär­ger.

Till det väl­jer hon gär­na de­tal­jer i ru­sti­ka ma­te­ri­al

8

GRÖ­NA VÄX­TER

7

9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.