”Vi vil­le ska­pa en mer öp­pen plan­lös­ning och ett mo­der­na­re kök ”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

FA­MIL­JEN WEST­MAN OCH Sand­ström har ba­ra bott i sitt hus i ett halv­år men re­dan hun­nit re­no­ve­ra he­la bot­ten­pla­net och de­lar av över­vå­ning­en där de sto­ra bar­nen har si­na rum. Eri­ca och Mat­ti­as träf­fa­des för någ­ra år se­dan och val­de att le­va som sär­bos med tio mil mel­lan varann, ef­tersom bå­da ha­de barn se­dan ti­di­ga­re. När pa­ret fick barn till­sam­mans bör­ja­de de le­ta ef­ter ett hus med plats för al­la. Det tog ett år in­nan de hit­ta­de ett till­räck­ligt stort hus för en fa­milj med fem barn.

Fa­mil­jens hus är byggt år 1930, har putsad fa­sad och är på 218 kvadrat­me­ter och har he­la 100 kvadrat­me­ter biy­ta. Hu­sets var i okej skick men Eri­ca och Mat­ti­as fö­re­drog öpp­na­re ytor och sat­te i gång och ri­va och re­no­ve­ra så fort de ha­de fått nyc­keln i sin hand.

– Tan­ken var att ska­pa en mer öp­pen plan­lös­ning och ett mo­der­na­re kök. Först såg allt ut att gå en­ligt pla­ner­na, men när vi skul­le ri­va en vägg som in­te skul­le va­ra bä­ran­de såg det ut som att väg­gen var mu­rad he­la vägen upp till tak­noc­ken.

– Då fick jag pa­nik, jag skis­sa­de och skis­sa­de på nya plan­lös­ning­ar och allt kän­des hopp­löst. Vi ha­de re­dan fått hem vårt nya kök och det såg in­te ut som vi skul­le få nå­gon öp­pen plan­lös­ning, sä­ger Eri­ca.

Men ef­ter en grund­lig un­der­sök­ning vi­sa­de det sig att väg­gen in­te var mu­rad he­la vägen upp och de kun­de ri­va den och ska­pa plan­lös­ning­en de drömt om.

TAN­KEN MED HU­SET har he­la ti­den va­rit att ha de so­ci­a­la ut­rym­me­na på ne­der­vå­ning­en me­dan de sto­ra bar­nen får hu­se­ra fritt på över­vå­ning­en. Flic­kor­na har fått rym­li­ga rum med plats för vän­ner, tv-spel och pys­sel. På ne­der­vå­ning­en finns de so­ci­a­la ytor­na där man kan

3

4

SKÖN VÄR­ME

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.