I som­mar sat­sar jag på kryd­dor­na

Leva & Bo - - Redaktören -

VÅR TRÄD­GÅRD ÄR en li­ten fyr­kant så det finns in­te utrymme för någ­ra stor­slag­na pla­ner, men det kan hän­da en hel del även på en li­ten yta. Ett körs­bärs­träd rök för­ra sä­song­en ef­tersom det in­te gav frukt läng­re, pi­o­nen ska flyt­tas och i år tänker jag stor­sat­sa på kryd­dor. En­kelt att od­la, vac­kert, och så gott att kun­na la­ga mat med eg­na kryd­dor.

På si­dan 32 får du al­la tips du be­hö­ver för att kun­na nju­ta av dof­tan­de kryd­dor he­la sä­song­en.

Allt fler vill od­la eko­lo­giskt och på si­dan 40 får du svar på de van­li­gas­te frå­gor­na om hur du ska gå till­vä­ga för att kun­na äta eg­na eko­lo­gis­ka grön­sa­ker. Hur loc­kar du bin och fjä­ri­lar, och hur du ska göds­la? Per­fekt för dig som vill kom­ma i gång med eko­od­ling.

Blått och vitt är en färg­kom­bi­na­tion som all­tid känns klas­sisk och som man gär­na sö­ker sig till un­der den var­ma­re hal­van av året. På si­dan 26 har vå­ra in­re­da­re ska­pat en vac­ker och ru­stik in­red­ning med to­ner från ljus­blå blom­mi­ga möns­ter till starkt in­di­goblått, och ska­pat kon­tras­ter i obe­hand­lat trä – bå­de vac­kert och tid­löst!

Mer in­red­ning hit­tar du på si­dan 16 där du kan se hur The­re­se och Andreas gjort om in­si­dan av sitt rö­da torp till ett mo­dernt och ljust hem. På si­dan 48 hit­tar du ett hem med myc­ket färg och mas­sor av om­gjor­da lop­pis­fynd som ger många idéer för den kre­a­ti­va.

Tes­ta någ­ra av vå­ra su­per­go­da re­cept med smör­deg, det känns fest­ligt och im­po­ne­rar på de fles­ta trots att det är su­peren­kelt! Kol­la på si­dan 60.

Go­da pastarätter med myc­ket grön­sa­ker är ock­så per­fekt ef­ter en lång dag ut­om­hus i vår­so­len, des­sa hit­tar du på si­dan 66.

Trev­lig läs­ning!

”Det kan hän­da en hel del även på en li­ten yta”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.