”Jag vill ha det ­per­son­ligt i kö­ket”

Ro­sor och cow­boys hit­tas i El­los nya sam­ar­betskol­lek­tion med Lei­la Lind­holm. – Det är en viss ret­ro­an­da, men jag för­sö­ker gö­ra pro­duk­ter som till­ta­lar många, sä­ger Lei­la.

Leva & Bo - - Nytt Hemma - Av SU­SAN­NE ELLINGSWORTH

Be­rät­ta om nya kol­lek­tio­nen?

– Det är en fort­sätt­ning på min in­red­nings­kol­lek­tion Sweet ho­me col­lec­tion där jag till vå­ren kom­mer med dels ett nau­tiskt te­ma med bland an­nat för­klä­den för barn. Se­dan har jag ett an­nat mer ro­man­tisk och ro­sablom­migt te­ma.

Och cow­boys och kak­tu­sar?

– Ja, jag har själv all­tid va­rit väl­digt för­tjust i cow­boy­möns­ter av oli­ka slag. Jag har sam­lat på vin­tage­möns­ter med cow­boys och haft cow­boy­ta­pet och så­dant. Nytt är bland an­nat en week­end­väs­ka och ne­ces­sär med prak­tiskt vax­ad in­si­da, de är väl­digt fi­na i det nya cow­boy­p­rin­tet.

Är du in­spi­re­rad av USA?

– Jag blan­dar brit­tiskt, ame­ri­kanskt och svenskt ,skul­le jag tro, men jag tyc­ker om att gö­ra tid­lö­sa gre­jer. När jag tit­tar på in­spi­ra­tion så är det of­tast 20–60-ta­let. Det är en viss ret­ro­an­da i va­ru­mär­ket, men jag för­sö­ker gö­ra pro­duk­ter som till­ta­lar många, jag vill va­ra in­klu­de­ran­de i min de­sign.

Är rosmöns­ter en fa­vo­rit?

– Det är mönst­ret Bri­tish ro­se som togs fram för Lei­las ge­ne­ral sto­re och som är jät­te­po­pu­lärt. Nu kom­mer den i nya färg­ställ­ning­ar. Den står verk­li­gen för den brit­tis­ka lant­li­ga cot­tage-loo­ken.

Är det du som ri­tar pro­duk­ter­na?

– Jag de­sig­nar all­ting, men jag har en in­house- de­sig­ner och vi job­bar ihop. Hon gör ut mönst­ren ­­och det tek­nis­ka, men jag står för idéer­na och job­bar med de­tal­jer­na.Vad

– Jag gil­lar oli­ka sti­lar, men jag vill ha det per­son­ligt, funk­tio­nellt, vac­kert och tid­löst.

gil­lar du för stil i kö­ket?

Hur ser det ut hem­ma hos dig?

– Mitt kök är in­spi­re­rat av frans­ka bras­se­ri­er. Jag är ab­so­lut mer klas­sisk än stram och åter­håll­sam i min stil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.