”Vi vil­le få det så ljust som möj­ligt men val­de att be­va­ra gam­la golv och trä­bal­kar som skvall­rar om hu­sets ur­sprung”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

NÄR THE­RE­SE OCH Andreas vän­ta­de sitt förs­ta barn kän­de de att de vil­le ha nå­got eget och bör­ja­de le­ta på Hem­net. De hit­ta­de ett jät­te­fint hus och någ­ra da­gar innan Lo­ve föd­des skrev pa­ret på kon­trak­tet. Men be­sikt­ning­en vi­sa­de att hu­set ti­di­ga­re va­rit an­gri­pet av hus­svamp. När pa­ret åk­te hem från för­loss­ning­en åk­te de för­bi mäk­la­ren och drog sig ur kö­pet.

Må­na­der­na gick och att le­ta hus på hem­net blev var­dag för The­re­se och Andreas. En dag dök det upp ett rött hus med vi­ta knutar in­vid Kla­räl­ven i den trakt där The­re­se ha­de växt upp. Vil­ket de tyck­te var väl­digt bra, de­ras barn skul­le få sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som The­re­se med by­sko­la och här­li­ga na­tur att le­ka i. Pa­ret åk­te på vis- ning­en och blev väl­digt för­tjus­ta i hu­set och då det vi­sa­de sig att de var de en­da in­tres­se­ra­de kun­de de pres­sa ner pri­set och få mer peng­ar till re­no­ve­ring.

HU­SET HA­DE STORT re­no­ve­rings­be­hov och The­re­se och Andreas ha­de många ar­betstim­mar fram­för sig innan hu­set skul­le bli som de tänkt. Dör­rar, tak och väg­gar var mur­ri­ga och gol­ven slit­na och mör­ka och på fle­ra stäl­len låg det plast­mat­tor. Fönst­ren var brun­bet­sa­de och kö­ket ha­de oran­ge skåpluc­kor med grö­na knop­par. Men de såg po­ten­ti­a­len och äls­ka­de det vack­ra lä­get in­vid äl­ven. Hu­set bygg­des ur­sprung­li­gen i bör­jan av 1900-ta­let. Det lil­la tor­pet har vux­it och är i dag på 130 kvadrat­me­ter och rym­mer fy­ra rum och kök, och har ett här­ligt ute­rum på

TAV­LOR PÅ RAD

SOFFHÖRNA Lam­pan från Flos blev per­fekt över soff­hör­nan. Sof­fa från Ikea. Mat­ta från Him­la. Soff­bor­det är hemmagjort. Bei­ge kud­de, Bu­ti­ken ma­ga­sin 36, mönst­rad svart kud­de, Bet­tys. Res­ten av kud­dar­na är från Kring li­fe­sty­le.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.