”Sam­ma dag som vi fick hus­nyck­lar­na stod vi och må­la­de fu­ruta­ken vi­ta”

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

35 kvadrat­me­ter, ter­rass och pool som an­vänds fli­tigt på som­ma­ren. Dess­utom finns det en klas­sisk ame­ri­kansk ve­ran­da på fram­si­dan av hu­set.

– Sam­ma dag som vi fick hus­nyck­lar­na stod vi och må­la­de fu­ruta­ken vi­ta, sä­ger The­re­se. Slät väv sat­tes upp på väg­gar­na och ströks med vit färg. – Vi har sä­kert an­vänt över med 100 li­ter vit färg. Bru­na lis­ter byt­tes mot vi­ta och fönst­ren har ett ef­ter ett bytts ut. Även in­nedör­rar­na byt­tes. På över­vå­ning­en sat­te de upp en in­ner­vägg och fick två sov­rum i stäl­let för ett och gol­ven sli­pa­des och vit­la­se­ra­des.

– Vi vil­le be­va­ra den gam­la torp­käns­lan med fa­luröd fa­sad. In­vän­digt vil­le vi få det så ljust som möj­ligt men val­de att be­va­ra gam­la golv och trä­bal­kar som skvall­rar om hu­sets ur­sprung, be­rät­tar The­re­se.

FY­RA MÅ­NA­DER EF­TER in­flytt bör­ja­de pa­ret re­no­ve­ra­kö­ket. Pla­nen var ett lant­ligt kök med öpp­na ytor och få över­skåp. För att få till den där ge­nu­i­na, gam­mal­dags käns­lan som hör till i ett hus från bör­jan av 1900-ta­let sat­te de in en ved­spis och lät mu­ra upp en spiskå­pa.

– Lo­ve var ett år och ha­de pre­cis lärt sig gå när vi gjor­de om kö­ket. Nu i ef­ter­hand in­ser vi att det var väl­digt på­fres­tan­de att ha en ettå­ring som gär­na vil­le springa runt i allt bygg­damm. Gol­ven var upp­riv­na och det var i stort sett ba­ra spån på gol­ven. Men vi job­ba­de på gans­ka snabbt så ef­ter en må­nad kun­de vi in­vi­ga det nya kö­ket.

– Vi är så nöj­da med hu­set och stortrivs verk­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.