VILL HA FUK­TIGT

Leva & Bo - - Odla Egna Örter -

1Od­la dil­len för de smak­ri­ka bla­den och för de vack­ra kro­nor­nas skull. Vad vo­re svensk som­mar ut­an dill till po­ta­ti­sen? Dil­len kan va­ra li­te kne­pig att lyc­kas med och är käns­lig för tor­ka.

NÄR:

Så di­rekt på fri­land när jor­den är minst 10 gra­der.

Så frö­na 1 cen­ti­me­ter djupt, med ett ra­dav­stånd på 30–40 cen­ti­me­ter. Så i om­gång­ar så att du all­tid har dill att skör­da. Du be­hö­ver in­te gall­ra om du är ute ef­ter bla­den, men om du vill ha krondill bör av­stån­det va­ra 15 cen­ti­me­ter.

Mull­rik och nä­rings­rik jord med bra ­till­gång till vat­ten. Om dil­len in­te skul­le tri­vas kan du tes­ta att od­la i kru­kor el­ler lå­dor med plan­te­rings­jord.

Fuk­ti­ga jor­dar. Först ef­ter fy­ra år kan dill stå på sam­ma stäl­le igen, dess­förin­nan bör du by­ta växt­plats var­je år. Dill­kro­nor­na kan även tor­kas.

HUR:

TRIVS I:

MÅR BRA AV:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.